31.8.2006   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 209/11


Összefonódás előzetes bejelentése

(Ügyszám COMP/M.4377 – Doughty Hanson/Caudwell Group Mobile Distribution Business)

Egyszerűsített eljárásra kijelölt ügy

(2006/C 209/04)

(EGT vonatkozású szöveg)

1.

2006. augusztus 17-én a 139/2004/EK (1) tanácsi rendelet 4. cikkének megfelelően bejelentés érkezett a Bizottsághoz egy tervezett összefonódásról, amelynek során a Doughty Hanson & Co. Limited (a továbbiakban: Doughty Hanson, Egyesült Királyság) vállalkozás az említett tanácsi rendelet 3. cikke (1) bekezdésének b) pontja értelmében részvényvásárlással irányítást szerez a Caudwell Group Mobile Distribution Business (a továbbiakban: Mobile Distribution Business, Egyesült Királyság) vállalkozás egésze felett.

2.

Az érintett vállalkozások gazdasági tevékenységei a következők:

A Doughty Hanson vállalkozás esetében: magántőke-alap kezelése,

A Mobile Distribution Business esetében: Mobil készülékek és tartozékok értékesítése és javítása, kiegészítő szolgáltatások (pl. (mobiltelefonok és csomagok egyéni igények szerinti kialakítása/összeállítása, tarifa-alapú szerződések értékesítése egyéni és vállalati ügyfeleknek, mobiltelefon feltöltőkártyák értékesítése), szakemberek felvétele.

3.

A Bizottság az előzetes vizsgálat alapján úgy ítéli meg, hogy a bejelentett ügylet a 139/2004/EK rendelet hatálya alá tartozhat. A végső döntés jogát azonban fenntartja a kérdésben. Meg kell jegyezni, hogy a 139/2004/EK (2) tanácsi rendelet hatálya alá tartozó meghatározott összefonódások kezelésének egyszerűsített eljárásáról szóló bizottsági közlemény alapján az ügy kezelése történhet a közleményben ismertetett eljárás szerint.

4.

A Bizottság felhívja az érdekelt harmadik feleket, hogy a tervezett összefonódással kapcsolatos esetleges észrevételeiket juttassák el a Bizottsághoz.

Az észrevételeknek e közzététel megjelenését követő 10 napon belül meg kell érkezniük a Bizottsághoz. Az észrevételek megküldhetők a Bizottságnak faxon (fax: (32-2) 2964301 vagy 2967244) vagy postán a COMP/M.4377 – Doughty Hanson/Caudwell Group Mobile Distribution Business hivatkozási szám feltüntetésével az alábbi címre:

European Commission (Európai Bizottság)

Directorate-General for Competition (Versenypolitikai Főigazgatóság)

Merger Registry (Fúziós Hivatal)

J-70

B-1049 Brussels (Brüsszel)


(1)  HL L 24., 2004.1.29., 1. o.

(2)  HL C 56., 2005.3.5., 32. o.