17.6.2006   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 143/23


A Consiglio di Stato, Quinta Sezione (Olaszország) által 2006. március 20-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – SECAP Spa kontra Comune di Torino

(C-147/06. sz. ügy)

(2006/C 143/42)

Az eljárás nyelve: olasz

A kérdést előterjesztő bíróság

Consiglio di Stato, Quinta Sezione (Olaszország)

Az alapeljárás felei

Felperes: SECAP Spa

Alperes: Comune di Torino és társai

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

1)

A 93/37/EGK irányelv (1) 30. cikkének (4) bekezdésében megállapított, vagy a 2004/18/EK irányelv (2) 55. cikkének (1) és (2) bekezdésében található hasonló, azon szabály (amennyiben ez utóbbi minősül a releváns jogszabályi paraméternek), amely szerint, ha az ajánlatok a szolgáltatáshoz képest kirívóan alacsony értékű ellenszolgáltatást tartalmaznak, az ajánlatkérőnek, mielőtt az ilyen ajánlatokat elutasítaná, írásban az ajánlat alkotóelemei általa lényegesnek tekintett részleteire vonatkozó adatokat kell kérnie, és az így kapott indokolást figyelembe véve ellenőriznie kell az ilyen alkotóelemeket, a közösségi jog alapelvének minősül-e?

2)

Az első kérdésre adott nemleges válasz esetén, „a 93/37/EGK irányelv 30. cikkének (4) bekezdésében megállapított, vagy a 2004/18/EK irányelv 55. cikkének (1) és (2) bekezdésében található hasonló, azon szabály (amennyiben ez utóbbi minősül a releváns jogszabályi paraméternek), amely szerint, ha az ajánlatok a szolgáltatáshoz képest kirívóan alacsony értékű ellenszolgáltatást tartalmaznak, az ajánlatkérőnek, mielőtt az ilyen ajánlatokat elutasítaná, írásban az ajánlat alkotóelemei általa lényegesnek tekintett részleteire vonatkozó adatokat kell kérnie, és az így kapott indokolást figyelembe véve ellenőriznie kell az ilyen alkotóelemeket bár nem rendelkezik egy közösségi jogi alapelv jellemzőivel, közvetlen következménye vagy származtatott elve-e a verseny elvének a közigazgatás átláthatóságának elvével és az állampolgárság alapján történő hátrányos megkülönböztetés tilalmával való együttes értelmezésében, és, mint ilyen, közvetlenül alkalmazandó-e és elsőbbséget élvez-e az ezzel esetlegesen összeegyeztethetetlen belső jogszabályokkal szemben, amely jogszabályokkal a tagállamok a közösségi jog közvetlen alkalmazási körébe nem tartozó közbeszerzések odaítélési eljárásait szabályozzák?”


(1)  HL L 199., 54. o.; magyar nyelvű különkiadás 6. fejezet, 2. kötet, 163. o.

(2)  HL L 134., 114. o.; magyar nyelvű különkiadás 6. fejezet, 7. kötet, 132. o.