4.3.2006   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 54/45


UK-Lerwick: Menetrendszerű légi járatok üzemeltetése

Az Egyesült Királyság által a 2408/92/EGK tanácsi rendelet 4. cikke (1) bekezdésének d) pontja értelmében kiírt ajánlattételi felhívás a Shetland Mainland (Tingwall/Sumburgh) és Foula, Fair Isle, Out Skerries, valamint Papa Stour szigetek közötti menetrendszerű légi járatok működtetéséhez

(2006/C 54/09)

(EGT vonatkozású szöveg)

1.   Bevezetés: Az Egyesült Királyság – a közösségi légi fuvarozók Közösségen belüli légi útvonalakhoz jutásáról szóló, 1992. július 23-i 2408/92/EGK tanácsi rendelet 4. cikke (1) bekezdésének a) pontja rendelkezéseinek értelmében – közszolgáltatási kötelezettség kivetéséről határozott a Shetland Mainland és Foula (Tingwall-ból), Fair Isle (Tingwall/Sumburgh-ból), Out Skerries (Tingwall-ból) és Papa Stour (Tingwall-ból) szigetek közötti menetrendszerű légi járatokra. Az e közszolgálati kötelezettségek által előírt szabványok – ahogyan azokat az Európai Közösségek/Unió Hivatalos Lapjában (HL C 356/3., 2000.12.12., HL C 358/07., 2001.12.15., HL C 306/24., 2004.12.10., HL C 223/08., 2005.9.10. és HL C 53/06., 2006.3.3) módosították – az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában (HL C 394/05., 1997.12.30.) kerültek kihirdetésre.

Amennyiben 2006. július 1-jén egyetlen légi fuvarozó sem kezdte el, illetve nem szándékozik elkezdeni a menetrendszerű légi járatok működtetését Shetland Mainland és Foula (Tingwall-ból), Fair Isle (Tingwall/Sumburgh-ból), Out Skerries (Tingwall-ból) és Papa Stour (Tingwall-ból) szigetek között – az előírt közszolgálati kötelezettségek értelmében és ellentételezés igénylése nélkül –, az Egyesült Királyság a fent említett rendelet 4. cikke (1) bekezdésének d) pontjában meghatározott eljárással összhangban úgy határozott, hogy a járat használatát egyetlen fuvarozóra korlátozza, és nyilvános ajánlattételi felhívást követően e járatok működtetési jogát 2006. augusztus 1-jétől adja át.

A szerződést Shetland-szigetek Tanácsa – a továbbiakban „odaítélő hatóság” – ítéli oda, amelynek gondoskodnia kell egy Britten Norman Islander repülőgépről a fent említett útvonalakon való használatra.

2.   Az ajánlattételi felhívás tárgya: 2006. augusztus 1-jétől Shetland Mainland és Foula (Tingwall-ból), Fair Isle (Tingwall/Sumburgh-ból), Out Skerries (Tingwall-ból) és Papa Stour (Tingwall-ból) szigetek között menetrendszerű légi járatok működtetése, összhangban az e járathoz meghatározott közszolgálati kötelezettségekkel, melyek – ahogyan azokat az Európai Közösségek/Unió Hivatalos Lapjában (HL C 356/3., 2000.12.12., HL C 358/07., 2001.12.15., HL C 306/24., 2004.12.10., HL C 223/08., 2005.9.10. és a HL C 53/06., 2006.3.3.) módosították – az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában (HL C 394/05., 1997.12.30.) kerültek kihirdetésre. A menetrend szerinti légi járatok működtetéséhez a légi fuvarozó számíthat az odaítélő hatóság által díjmentesen rendelkezésére bocsátott repülőgépre (amelyre az ajánlati dokumentációban foglalt feltételek vonatkoznak).

3.   Részvétel: Minden közösségi légifuvarozó részt vehet, aki rendelkezik a légifuvarozók engedélyezéséről szóló, 1992. július 23-i 2407/92/EGK tanácsi rendelet szerinti, valamely tagállam által kiállított, érvényes üzemeltetési engedéllyel. A szolgáltatás a Polgári Légiközlekedési Hatóság (CAA) szabályozási rendszere szerint működik.

4.   Ajánlattételi eljárás: Erre az ajánlattételi eljárásra a 2408/92/EGK rendelet 4. cikke (1) bekezdése d), e), f), g), h) és i) pontjának rendelkezései vonatkoznak.

5.   Ajánlattételi dokumentáció/képesítések stb.: Az ajánlattételi felhívás teljes dokumentációja – a szerződést tartalmazó formanyomtatvány, a szerződés feltételei, rövid tájékoztató és az eredeti közszolgálati kötelezettségek szövege, melyek – ahogyan azokat az Európai Közösségek/Unió Hivatalos Lapjában (HL C 356/3., 2000.12.12., HL C 358/07., 2001.12.15., HL C 306/24., 2004.12.10., HL C 223/08., 2005.9.10. és a HL C 53/06., 2006.3.3.) módosították és az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában (HL C 394/05., 1997.12.30.) kerültek kihirdetésre –, az alábbi címen az odaítélő hatóságtól díjtalanul beszerezhető.

Shetland Islands Council, Infrastructure Services Department, Transport Services, Grantfield, Lerwick ZE1 0NT, Shetland, United Kingdom. Telefon: (44-159) 574 48 00. Fax: (44-159) 574 48 69. (Kapcsolattartó: Ian Bruce, Service Manager – Transport Operations).

A légitársaságoknak pénzügyi helyzetüket (a szerződés értékét fedező bankgaranciát és 3 évre visszamenőleg éves beszámolókat és auditált elszámolásokat kell benyújtani, amelyek tartalmazzák 3 évre visszamenőleg az üzleti forgalmat és a bruttó nyereséget), szakmai tapasztalatot és műszaki felkészültség igazoló iratokat kell a pályázati dokumentációjukhoz csatolniuk annak érdekében, hogy a leírt szolgáltatást nyújthassák. Az ajánlatkérő hatóság fenntartja annak jogát, hogy további információkat kérjen az ajánlattevő pénzügyi és műszaki erőforrásaira és adottságaira vonatkozóan.

Az ajánlatokban az árak meghatározása font sterlingben történik, és minden dokumentumot angol nyelven kell benyújtani. A szerződés skót jogszabályok szerint készült szerződésnek tekintendő, és a skót bíróságok kizárólagos joggyakorlatának van alávetve.

6.   Pénzügyi ellentételezés: A benyújtott ajánlatoknak meg kell jelölniük a szolgáltatás tervezett kezdetétől számított 3 évre szóló működtetés támogatására kért összeget. Az ellentételezést a szolgáltatásleírással összhangban kell kiszámítani. A végezetül nyújtott maximális összeg csak a működtetési feltételekben bekövetkező, előre nem látható változás esetében vizsgálható felül.

A szerződést a Shetland Islands Council ítéli oda. A szerződés keretében eszközölt minden kifizetés font sterlingben történik.

7.   A szerződés időtartama, módosítása és megszűnése: A négy járatra szóló hároméves szerződés 2006. augusztus 1-jén veszi kezdetét és 2009. július 31-én jár le. A szerződés bármilyen módosítása vagy lejárta a szerződés feltételeivel összhangban történik. A szolgáltatásnyújtás megváltoztatása csak az illetékes hatóság beleegyezésével lehetséges.

8.   A szerződés teljesítésének elmulasztása esetén kiszabott bírságok: Abban az esetben, ha a légi fuvarozó bármilyen alább felsorolt oknál fogva töröl egy járatot, az odaítélő hatóság minden el nem indított járatra részarányosan csökkentheti az ellentételezést. Az ellentételezés csökkentésére nem kerül sor, ha a járat törlése nem a légi fuvarozó intézkedéseinek következményeként vagy mulasztása miatt történik, hanem a következő okok miatt:

időjárás,

repülőtér bezárása,

biztonsági okok,

sztrájk,

védelmi okok.

A szerződési feltételeknek megfelelően a légifuvarozónak indokolnia kell a járat üzemeltetésének elmulasztását.

9.   Az ajánlatok benyújtási határideje: E felhívás kihirdetésétől számított 1 hónap.

10.   Az ajánlatok benyújtása: Az ajánlatokat a következő címre kell küldeni:

Head of Legal and Administration, Shetland Islands Council, 4 Market Street, Lerwick ZE1 0JN, Shetland, United Kingdom.

Az ajánlatok felnyitására jogosult személyek az odaítélő hatóság kinevezett munkatársai és választott tagjai. Az ajánlatokat, kérjük, ne az 5. bekezdésben megjelölt címre küldjék.

11.   Az ajánlattételi felhívás érvényessége: Ezen ajánlattételi felhívás a 2408/92/EGK rendelet 4. cikke (1) bekezdésének d) pontja értelmében csak akkor érvényes, ha 2006. július 1-je előtt – a módosított, kiszabott közszolgálati kötelezettségekkel összhangban – egyetlen közösségi fuvarozó sem nyújt be ajánlatot a szóban forgó járatok 2006. augusztus 1-jétől kezdődő működtetésére anélkül, hogy azért bárminemű támogatást igényelne. Az odaítélő hatóság fenntartja magának a jogot, hogy valamennyi ajánlat elfogadását visszautasítsa, amennyiben – megfelelő indokkal – egyik sem tekinthető elfogadhatónak.