30.6.2005   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 160/32


ALÁÍRÁSI JEGYZŐKÖNYV

a Cseh Köztársaságnak, az Észt Köztársaságnak, a Ciprusi Köztársaságnak, a Lett Köztársaságnak, a Litván Köztársaságnak, a Magyar Köztársaságnak, a Máltai Köztársaságnak, a Lengyel Köztársaságnak, a Szlovén Köztársaságnak és a Szlovák Köztársaságnak a kapcsolt vállalkozások nyereségkiigazításával kapcsolatos kettős adóztatás megszüntetéséről szóló egyezményhez történő csatlakozásáról szóló egyezményhez

A Belga Királyság, a Cseh Köztársaság, a Dán Királyság, az Észt Köztársaság, a Németországi Szövetségi Köztársaság, a Görög Köztársaság, a Spanyol Királyság, a Francia Köztársaság, Írország, az Olasz Köztársaság, a Ciprusi Köztársaság, a Lett Köztársaság, a Litván Köztársaság, a Luxemburgi Nagyhercegség, a Magyar Köztársaság, a Máltai Köztársaság, a Holland Királyság, az Osztrák Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, a Portugál Köztársaság, a Szlovén Köztársaság, a Szlovák Köztársaság, a Finn Köztársaság, a Svéd Királyság, valamint Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságának meghatalmazottai 2004. december 8-án Brüsszelben aláírták a Cseh Köztársaságnak, az Észt Köztársaságnak, a Ciprusi Köztársaságnak, a Lett Köztársaságnak, a Litván Köztársaságnak, a Magyar Köztársaságnak, a Máltai Köztársaságnak, a Lengyel Köztársaságnak, a Szlovén Köztársaságnak és a Szlovák Köztársaságnak a kapcsolt vállalkozások nyereségkiigazításával kapcsolatos kettős adóztatás megszüntetéséről szóló egyezményhez történő csatlakozásáról szóló egyezményt.

Ez alkalomból tudomásul vették a következő egyoldalú nyilatkozatokat:

I.

A kapcsolt vállalkozások nyereségkiigazításával kapcsolatos kettős adóztatás megszüntetéséről szóló egyezmény 7. cikkére vonatkozó nyilatkozatok:

Belgium, a Cseh Köztársaság, Lettország, Magyarország, Lengyelország, Portugália, Szlovákia és Szlovénia nyilatkozata a kapcsolt vállalkozások nyereségkiigazításával kapcsolatos kettős adóztatás megszüntetéséről szóló egyezmény 7. cikkéről

Belgium, a Cseh Köztársaság, Lettország, Magyarország, Lengyelország, Portugália, Szlovákia és Szlovénia kijelenti, hogy alkalmazni fogja a 7. cikk (3) bekezdését.

II.

A kapcsolt vállalkozások nyereségkiigazításával kapcsolatos kettős adóztatás megszüntetéséről szóló egyezmény 8. cikkére vonatkozó egyoldalú nyilatkozatok:

1.

A Ciprusi Köztársaság nyilatkozata:

A „súlyos büntetés” az alábbi cselekményekre vonatkozó szankciókat foglalja magában:

a)

csalárd módon vagy szándékosan a jövedelemre, illetőleg az adócsökkentési vagy adólevonási kérelemre vonatkozó valótlan nyilatkozat, bevallás, irat vagy bejelentés készítése vagy benyújtása;

b)

csalárd módon vagy szándékosan valótlan elszámolások benyújtása;

c)

az adóbevallás benyújtásának megtagadása, elmulasztása vagy hanyag teljesítése;

d)

a megfelelő nyilvántartások megőrzésének, illetőleg az iratok és nyilvántartások ellenőrzés céljából való hozzáférhetővé tételének megtagadása, elmulasztása vagy hanyag teljesítése;

e)

valamely személy segítése, támogatása, tanácsokkal való ellátása vagy rábírása arra, hogy lényeges részletet illetően valótlan bevallást, nyilatkozatot, kérelmet, elszámolásokat vagy iratokat készítsen, szolgáltasson vagy nyújtson be, illetőleg lényegesen valótlan számviteli nyilvántartást vezessen vagy készítsen.

A fenti szankciókra vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket az adók kivetéséről és behajtásáról szóló törvények tartalmazzák.

2.

A Cseh Köztársaság nyilatkozata:

Az adótörvények „súlyos büntetéssel” sújtandó megsértése az adójogszabályok rendelkezéseinek szabadságvesztéssel, büntetőjogi vagy közigazgatási bírsággal büntetendő bármely megsértése. Az adójogi jogsértés:

a)

a kivetett adók, társadalombiztosítási járulékok, betegbiztosítási járulékok és az állami foglalkoztatáspolitikával kapcsolatos járulékok megfizetésének elmulasztása;

b)

az adófizetés vagy hasonló megfizetések kijátszása;

c)

a bevallási kötelezettség elmulasztása.

3.

Az Észt Köztársaság nyilatkozata:

A „súlyos büntetés” fogalmát az adócsalásért az észt nemzeti jog (Büntető törvénykönyv) szerint kiszabható büntetőjogi szankcióként kell értelmezni.

4.

A Görög Köztársaság nyilatkozata:

A „súlyos büntetés”-nek a Görög Köztársaság által 1990-ben előírt fogalommeghatározása helyébe a következő lép:

 

A „súlyos büntetések” magukban foglalják a súlyos adójogi jogsértésekre kirótt közigazgatási szankciókat, valamint a könyvvezetésről és nyilvántartásról, valamint a jövedelemadóról szóló törvény vonatkozó rendelkezéseivel összhangban az adójogszabályok tekintetében elkövetett bűncselekményekre alkalmazandó büntetőjogi szankciókat is, továbbá azokat a különös rendelkezéseket, amelyek az adójogban közigazgatási és büntető szankciókat határoznak meg.

5.

A Magyar Köztársaság nyilatkozata:

A „súlyos büntetés” az adóüggyel kapcsolatos bűncselekményekre kiszabható büntetőjogi, illetve az 50 millió HUF értéket meghaladó adóhiány után megállapított adóügyi szankció.

6.

A Lett Köztársaság nyilatkozata:

A „súlyos büntetések” a súlyos adóügyi jogsértésekre kirótt közigazgatási, valamint büntetőjogi szankciók.

7.

A Litván Köztársaság nyilatkozata:

A „súlyos büntetések” a büntetőjogi és közigazgatási szankciók, úgymint a rosszhiszeműség és az adóellenőrzésnek való ellenszegülés esetén alkalmazandó szankciók.

8.

A Máltai Köztársaság nyilatkozata:

A „súlyos büntetés” az a büntetőjogi vagy közigazgatási szankció, amelyet olyan személyre szabnak ki, aki adókijátszás céljából szándékosan, illetve másnak adókijátszás érdekében segítséget nyújtva:

a)

a jövedelemadóról szóló törvény alkalmazásában vagy annak alapján tett, elkészített vagy benyújtott bevallásban, illetőleg bármely más iratban vagy nyilatkozatban elmulasztja azon jövedelmek feltüntetését, amelyeknek azokban meg kellene jelenniük;

vagy

b)

a jövedelemadóról szóló törvény alkalmazásában vagy annak alapján készített vagy benyújtott bármely bevallásban vagy más iratban vagy nyilatkozatban valótlan nyilatkozatot tesz vagy valótlan adatot tüntet fel;

vagy

c)

a jövedelemadóról szóló törvény rendelkezéseivel összhangban feltett kérdésre vagy tájékoztatás iránti kérelemre szóban vagy írásban valótlan választ ad;

vagy

d)

valótlan számviteli vagy egyéb nyilvántartásokat vezet vagy tart, illetve azok vezetését vagy tartását engedélyezi, illetőleg számviteli vagy egyéb nyilvántartásokat hamisít vagy azok hamisítását engedélyezi;

vagy

e)

csaláshoz, színleléshez vagy azok előkészítéséhez folyamodik, illetőleg a csaláshoz, színleléshez vagy azok előkészítéséhez való folyamodást engedélyezi.

9.

A Holland Királyság nyilatkozata:

A „súlyos büntetés”-nek a Holland Királyság által 1990-ben előírt fogalommeghatározása helyébe a következő lép:

 

A „súlyos szankció” a bíróság által az általános adótörvény 68. cikk (2) bekezdésében, illetőleg a 69. cikke (1) vagy (2) bekezdésében felsorolt, szándékosan elkövetett bűncselekményekre alkalmazott szankció.

10.

A Portugál Köztársaság nyilatkozata:

A „súlyos büntetés”-nek a Portugál Köztársaság által 1990-ben előírt fogalommeghatározása helyébe a következő lép:

 

A „súlyos büntetések” a jogszabály által súlyosnak minősített vagy csalás szándékával elkövetett adójogi jogsértésekre kirótt büntetőjogi és közigazgatási szankciók.

11.

A Lengyel Köztársaság nyilatkozata:

A „súlyos büntetés” az adójogi rendelkezéseket felróható módon megsértő adóalany ellen kiszabott pénzbírság, szabadságvesztés, illetve a két szankció együttes kiszabása, továbbá szabadságmegfosztással járó büntetés.

12.

A Szlovén Köztársaság nyilatkozata:

A „súlyos büntetés” az adózási jogszabályok bármely megsértéséért kirótt szankció.

13.

A Szlovák Köztársaság nyilatkozata:

A „súlyos büntetés” az adókötelezettségek elmulasztása miatt kiszabott „pénzbírság”, amely a módosított, 1992/511. sz. Z. z. adóigazgatásról szóló törvénnyel, a vonatkozó adójogszabályokkal és a számviteli törvénnyel összhangban alkalmazott díj; „büntetés”: a büntetőtörvénykönyvvel összhangban a fenti törvények megsértésével összefüggésben elkövetett bűncselekményekre kiszabott szankció.

Hecho en Bruselas, el ocho de diciembre de dos mil cuatro.

V Bruselu dne osmého prosince dva tisíce čtyři.

Udfærdiget i Bruxelles den ottende december to tusind og fire.

Geschehen zu Brüssel am achten Dezember zweitausendundvier.

Kahe tuhande neljanda aasta detsembrikuu kaheksandal päeval Brüsselis.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις οκτώ Δεκεμβρίου δύο χιλιάδες τέσσερα.

Done at Brussels on the eighth day of December in the year two thousand and four.

Fait à Bruxelles, le huit décembre deux mille quatre.

Fatto a Bruxelles, addì otto dicembre duemilaquattro.

Briselē, divi tūkstoši ceturtā gada astotajā decembrī.

Priimta du tūkstančiai ketvirtų metų gruodžio aštuntą dieną Briuselyje.

Kelt Brüsszelben, a kettőezer-negyedik év december hό nyolcadik napján.

Magħmul fi Brussell fit-tmien jum ta' Diċembru tas-sena elfejn u erbgħa.

Gedaan te Brussel, de achtste december tweeduizendvier.

Sporządzono w Brukseli, dnia ósmego grudnia roku dwutysięcznego czwartego.

Feito em Bruxelas, em oito de Dezembro de dois mil e quatro.

V Bruseli ôsmeho decembra dvetisícštyri.

V Bruslju, dne osmega decembra leta dva tisoč štiri.

Tehty Brysselissä kahdeksantena päivänä joulukuuta vuonna kaksituhattaneljä.

Som skedde i Bryssel den åttonde december tjugohundrafyra.

POUR SA MAJESTE LE ROI DES BELGES

VOOR ZIJNE MAJESTEIT DE KONING DER BELGEN

FÜR SEINE MAJESTÄT DER KÖNIG DER BELGIER

Image

ZA PREZIDENTA ČESKÉ REPUBLIKY

Image

FOR HENDES MAJESTÆT DANMARKS DRONNING

Image

FÜR DEN PRÄSIDENTEN DER BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND

Image

EESTI VABARIIGI PRESIDENDI NIMEL

Image

ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔPO THΣ EΛΛHNIKHΣ ΔHMOKPATIAΣ

Image

POR SU MAJESTAD EL REY DE ESPAÑA

Image

POUR LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Image

THAR CEANN UACHTARÁN NA hÉIREANN

FOR THE PRESIDENT OF IRELAND

Image

PER IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Image

ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔPO THΣ KYΠPIAKHΣ ΔHMOKPATIAΣ

Image

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA VĀRDĀ

Image

LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTO VARDU

Image

POUR SON ALTESSE ROYALE LE GRAND-DUC DE LUXEMBOURG

Image

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ELNÖKE RÉSZÉRŐL

Image

GĦALL-PRESIDENT TA’ MALTA

Image

VOOR HARE MAJESTEIT DE KONINGIN DER NEDERLANDEN

Image

FÜR DEN BUNDESPRÄSIDENTEN DER REPUBLIK ÖSTERREICH

Image

ZA PREZYDENTA RZECZYPOSLITEJ POLSKIEJ

Image

PELO PRESIDENTE DA REPÚBLICA PORTUGUESA

Image

ZA PREDSEDNIKA REPUBLIKE SLOVENIJE

Image

ZA PREZIDENTA SLOVENSKEJ  REPUBLIKY

Image

SUOMEN TASAVALLAN PRESIDENTIN PUOLESTA

FÖR REPUBLIKEN FINLANDS PRESIDENT

Image

FÖR KONUNGARIKET SVERIGES REGERING

Image

FOR HER MAJESTY THE QUEEN OF THE UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND

Image