2022.1.3.   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 2/50


2021. november 1-jén benyújtott kereset – WhatsApp Ireland kontra Európai Adatvédelmi Testület

(T-709/21. sz. ügy)

(2022/C 2/69)

Az eljárás nyelve: angol

Felek

Felperes: WhatsApp Ireland Ltd (Dublin, Írország) (képviselők: H.-G. Kamann, F. Louis és A. Vallery ügyvédek, P. Nolan, B. Johnston és C. Monaghan solicitors, P. Sreenan, D. McGrath, C. Geoghegan és E. Egan McGrath barristers-at-law)

Alperes: Európai Adatvédelmi Testület

Kérelmek

A felperes azt kéri, hogy a Törvényszék:

semmisítse meg teljes egészében, vagy másodlagosan annak releváns részeiben az Európai Adatvédelmi Testület 2021. július 28-i 1/2021 döntését, és

az alperest kötelezze az eljárás költségeinek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

Az Európai Adatvédelmi Testületnek az ír felügyeleti hatóság WhatsApp Irelandre vonatkozó döntéstervezetével kapcsolatban kialakult, az (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelet (1) 65. cikkének (1) bekezdése értelmében vett vita rendezése érdekében hozott 2021. július 28-i 1/2021 kötelező erejű döntésének megsemmisítése iránti keresete alátámasztása érdekében a felperes hét jogalapra hivatkozik.

1.

Az első, arra alapított jogalap, hogy az Európai Adatvédelmi Testület túllépte az általános adatvédelmi rendelet 65. cikkének (1) bekezdése szerinti hatáskörét.

2.

A második, arra alapított jogalap, hogy az Európai Adatvédelmi Testület megsértette az általános adatvédelmi rendelet 13. cikke (1) bekezdésének d) pontját és 12. cikkének (1) bekezdését azáltal, hogy e rendelkezéseket és a WhatsApp Ireland átláthatósági kötelezettségét kiterjesztően értelmezte és alkalmazta, amikor a WhatsApptől a rendeletben elő nem írt információk szolgáltatását kérte.

3.

A harmadik, arra alapított jogalap, hogy az Európai Adatvédelmi Testület megsértette az általános adatvédelmi rendelet 4. cikkének (1) bekezdését azáltal, hogy e rendelkezést és a „személyes adat” fogalmát kiterjesztően értelmezte és alkalmazta.

4.

A negyedik, arra alapított jogalap, hogy az Európai Adatvédelmi Testület megsértette az Európai Unió Alapjogi Chartájának 48. cikkében rögzített ártatlanság vélelmét azáltal, hogy helytelenül a WhatsAppre hárította át az annak bizonyításával kapcsolatos terhet, hogy olyan a feldolgozási környezete, hogy az érintettek újbóli azonosításának kockázata pusztán spekulatív.

5.

Az ötödik, arra alapított jogalap, hogy az Európai Adatvédelmi Testület megsértette az Európai Unió Alapjogi Chartájának 41. cikkében rögzített megfelelő ügyintézéshez való jogot azáltal, hogy nem tartotta tiszteletben a WhatsApp meghallgatáshoz való jogát, illetve az Európai Adatvédelmi Testület arra vonatkozó kötelezettségét, hogy a bizonyítékokat gondosan és részrehajlás nélkül megvizsgálja, és döntését megfelelően indokolja.

6.

A hatodik, arra alapított jogalap, hogy az Európai Adatvédelmi Testület megsértette az általános adatvédelmi rendelet 83. cikkét és számos más, az e rendelet szerinti bírságok kiszabására vonatkozó elvet.

7.

A hetedik, arra alapított jogalap, hogy az Európai Adatvédelmi Testület megsértette a jogbiztonság elvét azáltal, hogy nem ismerte el azt, hogy a döntése az általános adatvédelmi rendelet több rendelkezése tekintetében új értelmezésnek és alkalmazásnak ad teret, azt eredményezve, hogy a jogsértés előre nem láthatóvá válik.


(1)  A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2016. április 27-i (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelet (általános adatvédelmi rendelet) (HL 2016. L 119., 1. o.; helyesbítések: HL 2016. L 314., 72. o.; HL 2018. L 127., 2. o.; HL 2021. L 74., 35. o.).