A BÍRÓSÁG ÍTÉLETE (negyedik tanács)

2021. december 9. ( *1 )

„Előzetes döntéshozatal – Dohánytermékek gyártása, kiszerelése és értékesítése – 2014/40/EU irányelv – Címkézés és csomagolás – A 8. cikk (8) bekezdése – A dohánytermék minden csomagolási egységén és bármely gyűjtőcsomagon szereplő egészségvédő figyelmeztetés – Cigarettaárusító automata – Kívülről nem látható egészségvédő figyelmeztetések – Csomagolási egységek ábrázolása – A csomagolási egységek és bármely gyűjtőcsomag az Európai Unióban a fogyasztókhoz szóló »képeinek« fogalma”

A C‑370/20. sz. ügyben,

az EUMSZ 267. cikk alapján benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem tárgyában, amelyet a Bundesgerichtshof (szövetségi legfelsőbb bíróság, Németország) a Bírósághoz 2020. augusztus 7‑én érkezett, 2020. június 25‑i határozatával terjesztett elő

a Pro Rauchfrei eV

és

JS e.K.,

között folyamatban lévő eljárásban,

A BÍRÓSÁG (negyedik tanács),

tagjai: K. Jürimäe, a harmadik tanács elnöke, a negyedik tanács elnökeként eljárva, S. Rodin (előadó) és N. Piçarra bírák,

főtanácsnok: E. Tanchev,

hivatalvezető: A. Calot Escobar,

tekintettel az írásbeli szakaszra,

figyelembe véve a következők által előterjesztett észrevételeket:

JS e.K. képviseletében A. Meisterernst Rechtsanwalt,

az Európai Bizottság képviseletében C. Hödlmayr és I. Rubene, meghatalmazotti minőségben,

a főtanácsnok indítványának a 2021. július 15‑i tárgyaláson történt meghallgatását követően,

meghozta a következő

Ítéletet

1

Az előzetes döntéshozatal iránti kérelem a tagállamoknak a dohánytermékek és kapcsolódó termékek gyártására, kiszerelésére és értékesítésére vonatkozó törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezései közelítéséről és a 2001/37/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2014. április 3‑i 2014/40/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv (HL 2014. L 127., 1. o.; helyesbítés: HL 2015. L 150., 24. o.) 8. cikke (3) és (8) bekezdésének értelmezésére vonatkozik.

2

E kérelmet a Pro Rauchfrei eV és JS e.K. között annak tárgyában folyamatban lévő jogvita keretében terjesztették elő, hogy ez utóbbi olyan cigarettaárusító automatákat alkalmazott, amelyek eltakarják a fogyasztó elől a cigaretták csomagolásán szereplő egészségvédő figyelmeztetéseket.

Jogi háttér

3

A 2014/40 irányelv (21)–(24) preambulumbekezdése kimondja:

„(21)

Összhangban ezen irányelv céljával, miszerint elő kell segíteni a dohány‑ és kapcsolódó termékek belső piacának zavartalan működését, az egészség védelmének magas szintjét alapul véve, különösen a fiatalok tekintetében, továbbá összhangban a [dohányzás megelőzéséről és a dohányzás elleni küzdelem javítására irányuló kezdeményezésekről szóló 2002. december 2‑i (HL 2003. L 22., 31. o.)] tanácsi ajánlással, a tagállamokat arra kell ösztönözni, hogy korhatárokat megállapító és érvényre juttató megfelelő intézkedések elfogadása révén akadályozzák meg az említett termékek gyermek‑ és fiatalkorúak részére történő értékesítését.

(22)

A dohánytermékek címkézése tekintetében továbbra is léteznek különbségek a tagállami szintű szabályozásban, különösen a kombinált – képből és szövegből álló – egészségvédő figyelmeztetések, a leszokást segítő szolgálatok és a csomagban és a csomagolási egységen megjelenített promóciós elemek tekintetében.

(23)

Az ilyen különbségek akadályozzák a kereskedelmet, valamint hátráltatják a dohánytermékek belső piacának zavartalan működését, ezért azokat fel kell számolni. Előfordulhat továbbá, hogy egyes tagállamokban a fogyasztók tájékozottabbak a dohánytermékek okozta egészségi kockázatokkal kapcsolatban, mint más tagállamokban. Valószínű, hogy uniós szintű további fellépés nélkül a meglévő különbségek az elkövetkező években nőni fognak.

(24)

A címkézésre vonatkozó rendelkezések kiigazítása az Unió szintjén alkalmazandó szabályoknak a nemzetközi fejleményeknek megfelelő összehangolása érdekében is szükséges. A [z Egészségügyi Világszervezet Dohányzás‑ellenőrzési] [k]eretegyezmény[é]nek a dohánytermékek csomagolására és címkézésére vonatkozó iránymutatásai például a doboz mindkét legfőbb megjelenítésre alkalmas felületén nagy méretű, képes figyelmeztetés feltüntetését, továbbá a dohányzásról való leszokással kapcsolatos információk kötelező megadását írják elő, és a megtévesztő információk vonatkozásában szigorú szabályozásra szólítanak fel. A megtévesztő információkra vonatkozó rendelkezések kiegészítik a [belső piacon az üzleti vállalkozások fogyasztókkal szemben folytatott tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatairól, valamint a 84/450/EGK tanácsi irányelv, a 97/7/EK, a 98/27/EK és a 2002/65/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvek, valamint a 2006/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról szóló, 2005. május 11‑i] 2005/29/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvben [HL L 2005., 2005.6.11., 22. o., »Irányelv a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokról«] foglalt, az üzleti vállalkozások fogyasztókkal szemben folytatott megtévesztő kereskedelmi gyakorlataira vonatkozó általános tilalmat.”

4

Ezen irányelv „Tárgy” című 1. cikke így rendelkezik:

„Ezen irányelv célja a tagállamok azon törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseinek közelítése, amelyek a következőkre vonatkoznak:

[…]

b)

a dohánytermékek címkézésének és csomagolásának egyes vonatkozásai, beleértve a csomagolási egységen és bármely gyűjtőcsomagon megjelenő egészségvédő figyelmeztetéseket, valamint a dohánytermékeknek az ezen irányelvnek való megfelelése biztosítására szolgáló, e termékekre alkalmazandó nyomon követhetőségi és biztonsági elemeket;

[…]

a dohány‑ és a kapcsolódó termékek belső piaca zavartalan működésének elősegítése érdekében, kiindulásként az emberi egészség védelmének magas szintjét alapul véve, különös tekintettel a fiatalkorúak egészségének védelmére, valamint az Uniónak az Egészségügyi Világszervezet Dohányzás‑ellenőrzési Keretegyezménye (a továbbiakban: »keretegyezmény«) szerinti kötelezettségeinek való megfelelés céljából.”

5

Ugyanezen irányelv „Fogalommeghatározások” című 2. cikke értelmében:

„Ezen irányelv alkalmazásában:

[…]

33.

»kombinált egészségvédő figyelmeztetés«: az ezen irányelvben előírt olyan egészségvédő figyelmeztetés, amely szöveges figyelmeztetés és annak megfelelő fénykép vagy illusztráció kombinációjából áll;

[…]

40.

»forgalomba hozatal«: a termék – fizetés melletti vagy fizetés nélküli – hozzáférhetővé tétele az unióbeli fogyasztók számára, többek között távértékesítéssel;

[…]

[…]”

6

Ugyanezen irányelv „Dohánytermékek” című II. címe tartalmazza a „Csomagolás és címkézés” című II. fejezetet. A 2014/40 irányelv 8. cikke, amely e fejezetben szerepel, és amely az „Általános rendelkezések” címet viseli, (1), (3) és (8) bekezdésében a következőképpen rendelkezik:

„(1)   A dohánytermék minden csomagolási egységén és minden gyűjtőcsomagon az e fejezetben meghatározott egészségvédő figyelmeztetésnek kell szerepelnie annak a tagállamnak a hivatalos nyelvén vagy nyelvein, amelyben a terméket forgalomba hozzák.

[…]

(3)   A tagállamok biztosítják, hogy az egészségvédő figyelmeztetések eltávolíthatatlan nyomtatással, letörölhetetlenül és teljes egészében látható módon szerepeljenek a csomagolási egységeken és minden gyűjtőcsomagon, ideértve azt is, hogy azokat részben vagy egészen semmilyen formában nem takarhatja el, illetve nem zavarhatja meg semmilyen adójegy, árcédula, biztonsági elem, csomagolóanyag, tasak, doboz vagy egyéb eszköz, amikor a dohánytermék forgalomba kerül. A cigarettától, illetve a tasakos kiszerelésű cigarettadohánytól eltérő dohánytermékek csomagolási egységein az egészségvédő figyelmeztetések matrica felragasztásával is rögzíthetők, feltéve, hogy a matrica a felragasztás után nem távolítható el a csomagolásról. Az egészségvédő figyelmeztetésnek a csomagolási egység kinyitásakor érintetlennek kell maradnia, kivéve a felpattintható (flip‑top) fedelű dobozok esetében, amelyeken az egészségvédő figyelmeztetés a kinyitáskor megbontható ugyan, de csak oly módon, hogy a szöveg, a képek és a leszokással kapcsolatos információk grafikai egységessége és láthatósága megmaradjon.

[…]

(8)   A csomagolási egységeken és bármely gyűjtőcsomagon szereplő, az Unióban a fogyasztókhoz szóló képeknek [helyesen: A csomagolási egységek és bármely gyűjtőcsomag az Unióban a fogyasztókhoz szóló képeinek] meg kell felelniük e fejezet rendelkezéseinek.”

7

Ezen irányelv „Kombinált egészségvédő figyelmeztetések a dohányzásra szánt dohánytermékkel kapcsolatban” című 10. cikkének (1) bekezdése ekképp rendelkezik:

„A dohányzásra szánt dohánytermékek valamennyi csomagolási egységén és gyűjtőcsomagján kombinált egészségvédő figyelmeztetéseket kell feltüntetni. A kombinált egészségvédő figyelmeztetéseknek:

a)

egy, az I. mellékletben szereplő figyelmeztető feliratot és egy kapcsolódó, a [(kombinált egészségvédő figyelmeztetések) Képtár(a)] címet viselő II. mellékletben található képtárban szereplő színes fényképet kell tartalmazniuk.”

Az alapeljárás és az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

8

JS, Münchenben (Németország) található két szupermarket üzemeltetője 2017. május 20. óta e szupermarketek pénztárainak vonalában cigarettaárusító automatákat helyezett el. A cigarettacsomagokat ezen automaták belsejében tárolták, így e csomagok nem voltak láthatók a vevők számára. A különböző cigarettamárkák grafikai ábrázolás útján felismerhetők voltak ugyan az automatán elhelyezett kiválasztógombokon, azokon nem szerepeltek azonban a jogszabályban előírt egészségvédő figyelmeztetések.

9

Egy csomag cigaretta vásárlásához a vevőnek először meg kellett kérnie a pénztárost, hogy tegye hozzáférhetővé az automatát. Ezt követően a vevőnek meg kellett nyomnia az általa kívánt cigarettacsomagnak megfelelő kiválasztógombot, amely cigarettacsomag ekkor közvetlenül a pénztárszalagra került, lehetővé téve a vevő számára a fizetést.

10

A Pro Rauchfrei nonprofit egyesület, amely a passzív dohányosok jogait védi. Az egyesület keresetet nyújtott be a Landgericht München (müncheni regionális bíróság, Németország) előtt, amelyben azt kérte, hogy tiltsák el JS‑t dohánytermékek, különösen cigaretták olyan berendezés útján történő felkínálásától, amely az ajánlat idején eltakarja a csomagolási egységeken és gyűjtőcsomagjaikon feltüntetett egészségvédő figyelmeztetéseket a fogyasztó elől. Másodlagosan a Pro Rauchfrei azt kérte, hogy JS‑t tiltsák el e termékek olyan berendezés útján történő felkínálásától, amely csak a cigaretták csomagolási egységeinek képét reprodukálja, az azokon feltüntetendő egészségvédő figyelmeztetéseket nem.

11

A Landgericht München I (müncheni I. sz. regionális bíróság) elutasította ezt a keresetet.

12

A Pro Rauchfrei e határozattal szemben fellebbezést nyújtott be az Oberlandesgericht München (müncheni regionális felsőbíróság, Németország) előtt, amely azt szintén elutasította. A Pro Rauchfrei e körülmények között határozott úgy, hogy ezen ítélettel szemben felülvizsgálati kérelemmel fordul a Bundesgerichtshofhoz (szövetségi legfelsőbb bíróság, Németország), a kérdést előterjesztő bírósághoz.

13

A kérdést előterjesztő bíróság úgy véli, hogy e felülvizsgálati kérelem kimenetele a 2014/40 irányelv 8. cikke (3) bekezdése első mondatának és 8. cikke (8) bekezdésének az értelmezésétől függ.

14

Ami a 2014/40 irányelv 8. cikke (3) bekezdésének első mondatát illeti, a kérdést előterjesztő bíróságnak kétségei vannak a „forgalomba hozatal” fogalmának jelentését és a figyelmeztetések „egyéb eszközzel” való eltakarására vonatkozó, e rendelkezésben előírt tilalom terjedelmét illetően.

15

A 2014/40 irányelv 8. cikkének (8) bekezdését illetően e bíróság arra keresi a választ, hogy „a csomagolási egységek képének” e rendelkezés értelmében vett fogalma kiterjed‑e az olyan grafikai ábrázolásokra, mint amelyeket ezen automata érintőgombjain megjelenítettek. A kérdést előterjesztő bíróság arra is választ keres, hogy adott esetben teljesülnek‑e az e cikkben foglalt követelmények, ha a fogyasztó vásárlása előtt olyan csomagolási egységet kap az automatából, amelyen szerepelnek a jogszabályban előírt figyelmeztetések. Az említett bíróság szerint ugyanis a fogyasztó az automatán szereplő, az alapügy tárgyát képezőhöz hasonló grafikai ábrázolást – annak külső megjelenése, azaz körvonalai, arányai, színei, valamint a márka logója alapján – a csomagolási egységhez társíthatja, még akkor is, ha ez a kép nem az eredeti csomagolás megbízható és pontos reprodukciója. A fogyasztónak azonban, ha az automata a cigarettacsomagot számára kiadta, lehetősége van arra, hogy azt megvizsgálja, és az adásvételi szerződés megkötése előtt megismerje a jogszabályban előírt egészségvédő figyelmeztetéseket.

16

E körülmények között a Bundesgerichtshofhoz (szövetségi legfelsőbb bíróság) úgy határozott, hogy az eljárást felfüggeszti, és előzetes döntéshozatal céljából a következő kérdéseket terjeszti a Bíróság elé:

„1)

Magában foglalja‑e a 2014/40 irányelv 8. cikke (3) bekezdésének első mondata értelmében vett forgalomba kerülés fogalma a dohánytermékek áruautomatán keresztül olyan módon történő kínálását, hogy az automatában található cigarettacsomagokon szerepelnek ugyan a jogszabályban előírt figyelmeztetések, a cigarettacsomagok azonban a fogyasztó számára először nem látható módon vannak elhelyezve az automatában, és az azokon található figyelmeztetések csak akkor válnak láthatóvá, amikor az előtte a pénztáros által hozzáférhetővé tett automatát a vevő működésbe hozza, és a cigarettacsomag ezáltal még a fizetés előtt a pénztárszalagra kerül?

2)

Kiterjed‑e a figyelmeztetések »egyéb eszközzel való eltakarásának« a 2014/40 irányelv 8. cikke (3) bekezdésének első mondatában foglalt tilalma arra az esetre, amikor az áru automata útján történő bemutatása során a dohánytermék csomagolásának egészét eltakarják?

3)

Akkor is megvalósul‑e a 2014/40 irányelv 8. cikkének (8) bekezdésében foglalt »a csomagolási egységeket ábrázoló képek« tényállási elem, ha az ábra nem az eredeti csomagolás valósághű ábrázolása ugyan, a fogyasztó azonban kialakítása – körvonalai, arányai, színei és logója – alapján egy dohánytermék csomagolásával társítja a képet?

4)

A felhasznált ábrától függetlenül már az is elegendő‑e a 2014/40 irányelv 8. cikkének (8) bekezdése szerinti követelmények teljesüléséhez, ha a fogyasztónak az adásvételi szerződés megkötését megelőzően lehetősége nyílik arra, hogy megtekinthesse az előírt figyelmeztetésekkel ellátott cigarettacsomagokat?”

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdésekről

A harmadik kérdésről

17

Harmadik kérdésével, amelyet elsőként célszerű megvizsgálni, a kérdést előterjesztő bíróság lényegében arra keres választ, hogy a 2014/40 irányelv 8. cikkének (8) bekezdését úgy kell‑e értelmezni, hogy az e rendelkezés értelmében vett „csomagolási egységek képének” minősül az olyan kép, amely nem a cigaretta csomagolási egységének valósághű reprodukciója, a fogyasztó azonban kialakítása, azaz körvonalai, arányai, színei és a márka logója alapján ilyen csomagolási egységhez társítja azt.

18

A 2014/40 irányelv 8. cikkének (8) bekezdése értelmében a dohánytermék csomagolási egységei és bármely gyűjtőcsomagja az Unióban a fogyasztókhoz szóló képeinek meg kell felelniük ezen irányelv II. címe II. fejezete rendelkezéseinek.

19

A 2014/40 irányelv II. címe II. fejezetének részét képező 8. cikkének (1) bekezdése értelmében a dohánytermék minden csomagolási egységén és minden gyűjtőcsomagon az e fejezetben meghatározott egészségvédő figyelmeztetésnek kell szerepelnie annak a tagállamnak a hivatalos nyelvén vagy nyelvein, amelyben a terméket forgalomba hozzák.

20

Tehát a 2014/40 irányelv 8. cikke irányelv 8. cikkének (1) bekezdésével összefüggésben értelmezett (8) bekezdéséből az következik, hogy a dohánytermék csomagolási egységeinek és bármely gyűjtőcsomagjának az Unióban a fogyasztókhoz szóló képein szerepelnie kell a 2014/40 irányelv II. címének II. fejezetében meghatározott egészségvédő figyelmeztetésnek.

21

Ugyanakkor a „csomagolási egységek képei” fogalmat sem e cikk, sem ezen irányelv más rendelkezése nem határozza meg.

22

Amint arra e tekintetben a főtanácsnok indítványának 58. pontjában rámutatott, ilyen fogalommeghatározás hiányában a kifejezések értelmét és terjedelmét az általános nyelvhasználatban elfogadott szokásos jelentésük szerint kell meghatározni, figyelembe véve azon szövegkörnyezetet, amelyben a kifejezéseket használják, és azon szabályozás célkitűzéseit, amelynek részét képezik (lásd ebben az értelemben: 2021. április 22‑iAustrian Airlines ítélet, C‑826/19, EU:C:2021:318, 22. pont, valamint az ott hivatkozott ítélkezési gyakorlat).

23

Ami először is a „kép” fogalmának szokásos jelentését illeti, a főtanácsnok indítványának 59. pontjában rámutatott, hogy e fogalom nem csupán valamely tárgy hű reprodukálására terjed ki, hanem magában foglalja az általa ábrázolni kívánt tárgy formájának utánzatát is. E tekintetben meg kell állapítani, hogy az uniós jogalkotó által például a 2014/40 irányelv 8. cikke (8) bekezdésének spanyol („imagen”), német („Bild”), angol („image”), francia („image”) vagy lengyel („wygląd”) nyelvi változatában használt kifejezések e különböző nyelveken olyan jelentéssel bírnak, amely kiterjed az ábrázolt tárgy körvonalait, arányait, színeit és formáit megjelenítő utánzatokra.

24

Ebből az következik, hogy az e cikk értelmében vett „kép” fogalmát úgy kell értelmezni, hogy az kétségkívül magában foglalja a dohánytermékek csomagolási egységeinek hű reprodukálását, de nem korlátozódik az ilyen reprodukálásra.

25

Másodszor, ezen értelmezést megerősíti azon szövegkörnyezet elemzése, amelybe a 2014/40 irányelv 8. cikkének (8) bekezdése illeszkedik. Ezen irányelv II. mellékletének címéből ([kombinált egészségvédő figyelmeztetések] Képtár[a]) az következik, hogy a „kép” fogalom magában foglalja azokat a kombinált egészségvédő figyelmeztetéseket, amelyek az említett irányelv 2. cikkének 33. pontjában foglalt meghatározásuk szerint nem csupán fényképet, hanem szöveges figyelmeztetést és illusztrációt is tartalmaznak. Következésképpen e fogalom nem értelmezhető úgy, mint amely kizárólag a csomagolási egységek fényképeit jelöli.

26

Harmadszor, a „csomagolási egységek képei” 2014/40 irányelv 8. cikkének (8) bekezdése értelmében vett fogalmának olyan tág értelmezése, amely nemcsak a csomagolási egységek hű reprodukálását, de a fogyasztók által az ilyen egységekhez társított képeket is magában foglalja, megfelel ezen irányelv célkitűzéseinek, és különösen a 8. cikke által követett célnak.

27

Egyrészt ugyanis a 2014/40 irányelvnek 1. cikke értelmében kettős célja van, nevezetesen a dohány‑ és a kapcsolódó termékek belső piaca zavartalan működésének elősegítése, az egészség védelmének magas szintjét alapul véve, különös tekintettel a fiatalkorúak egészségének védelmére (2019. január 30‑iPlanta Tabak ítélet, C‑220/17, EU:C:2019:76, 38. pont, valamint az ott hivatkozott ítélkezési gyakorlat). E célból ezen irányelv a tagállamok törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseinek közelítésére irányul többek között a dohánytermékek címkézésének és csomagolásának bizonyos aspektusai, például a csomagolási egységen és bármely gyűjtőcsomagon szereplő egészségvédő figyelmeztetések tekintetében, valamint a dohánytermékeknek az ezen irányelvnek való megfelelése biztosítására szolgáló, e termékekre alkalmazandó nyomon követhetőségi és biztonsági elemek tekintetében.

28

Másrészt meg kell jegyezni, amint azt a főtanácsnok tette indítványának 63. pontjában, hogy a 2014/40 irányelv 8. cikkének (8) bekezdése többek között arra törekszik, hogy megakadályozza az ezen irányelv 8. cikkének (1) bekezdésében meghatározott szabály megkerülését, amely szerint a dohánytermék minden csomagolási egységén szerepelnie kell az előírt egészségvédő figyelmeztetésnek. Az említett irányelv 8. cikkének (3) bekezdése ugyanis e szabály hatékony érvényesülését biztosítja annak tiltásával, hogy e figyelmeztetések nem takarhatók el vagy zavarhatók meg. Ugyanezen irányelv 8. cikkének (8) bekezdése többek között azon helyzet megelőzésére irányul, amikor a kiskereskedő az értékesítési helyen el akarja kerülni az előírt egészségvédő figyelmeztetések megjelenítését azáltal, hogy azon csomagolási egységek helyett, amelyeken e figyelmeztetések szerepelnek, e csomagolási egységek azon képeit mutatja be, amelyeken nem szerepelnek e figyelmeztetések. Annak előírásával, hogy a dohánytermék csomagolásának képein is szerepelniük kell a figyelmeztetéseknek, a 2014/40 irányelv 8. cikkének (8) bekezdése e helyzet megelőzésére törekszik, ekként a 8. cikk (3) bekezdéséhez hasonlóan biztosítva az irányelv 8. cikke (1) bekezdésében foglalt szabály hatékony érvényesülését.

29

A 2014/40 irányelv II. címe II. fejezetének rendelkezései által előírt egészségvédő figyelmeztetések célja többek között az, hogy jobban felhívják a figyelmet az egészséggel kapcsolatos kockázatokra, erősebb érzelmi hatást váltsanak ki, és jobban ösztönözzék a e termékek fogyasztóit, különösen a kevésbé iskolázott személyeket, a gyermekeket és a fiatalkorúakat, arra, hogy csökkentsék vagy abbahagyják azok fogyasztását (lásd ebben az értelemben: 2016. május 4‑iPhilip Morris Brands és társai ítélet, C‑547/14, EU:C:2016:325, 204. pont).

30

Márpedig, amint azt a kérdést előterjesztő bíróság megjegyzi, az a kép, amelyet a fogyasztó a dohánytermékek csomagolási egységéhez társít, a hű reprodukáláshoz hasonlóan alkalmas arra, hogy olyan vásárlási szándékot váltson ki, amelytől a jogszabályban előírt egészségvédő figyelmeztetések el szándékoznak tántorítani. Ebből az következik, hogy a „csomagolási egységek képei” 2014/40 irányelv 8. cikkének (8) bekezdése értelmében vett fogalmának – amely az ilyen képre is kiterjed – tág értelmezése ahhoz vezet, hogy ezeket az egészségvédő figyelmeztetéseket e képeken fel kell tüntetni, ami hozzájárul az elérni kívánt visszatartó hatáshoz, és ezáltal az emberi egészség védelméhez.

31

A „csomagolási egységek képének” 2014/40 irányelv 8. cikkének (8) bekezdése értelmében vett fogalmát tehát úgy kell értelmezni, hogy az magában foglalja azokat a képeket is, amelyeket a fogyasztó az ilyen egységekhez azok külső megjelenése, nevezetesen körvonalai, arányai, színei, valamint a védjegy logója alapján társít. Ezzel szemben a kérdést előterjesztő bíróság feladata annak értékelése, hogy az alapügyben a cigarettamárkáknak az ezen ügy tárgyát képező automaták kiválasztó gombjain megjelenített képei olyan képek‑e, amelyeket a fogyasztó a dohánytermékek csomagolási egységeihez kapcsol azok megjelenése folytán.

32

A fenti tényezők összességéből következik, hogy a 2014/40 irányelv 8. cikkének (8) bekezdését úgy kell értelmezni, hogy az e rendelkezés értelmében vett „csomagolási egységek képének” minősül az olyan kép, amely nem a cigaretta csomagolási egységének valósághű reprodukciója, a fogyasztó azonban kialakítása, azaz körvonalai, arányai, színei és a márka logója alapján ilyen csomagolási egységhez társítja azt.

A negyedik kérdésről

33

Negyedik kérdésével, amelyet másodikként célszerű vizsgálni, a kérdést előterjesztő bíróság lényegében arra keres választ, hogy a 2014/40 irányelv 8. cikkének (8) bekezdését úgy kell‑e értelmezni, hogy az olyan, e rendelkezés hatálya alá tartozó cigarettacsomag képe, amely azonban nem tartalmazza az ezen irányelv II. címének II. fejezetében előírt egészségvédő figyelmeztetéseket, mindazonáltal megfelel ezen irányelvnek, ha a fogyasztónak lehetősége nyílik arra, hogy annak megvásárlását megelőzően megtekinthesse az e képnek megfelelő cigarettacsomagon szereplő figyelmeztetéseket.

34

Emlékeztetni kell arra, hogy a 2014/40 irányelv 8. cikkének (8) bekezdése értelmében a csomagolási egységek és gyűjtőcsomagok uniós fogyasztóknak szánt képeinek meg kell felelniük az ezen irányelv II. címe II. fejezete rendelkezéseinek, és így azokon fel kell tüntetni az e cikk (1) bekezdésében említett egészségvédő figyelmeztetéseket.

35

Márpedig, amint arra a főtanácsnok indítványának 73. pontjában rámutatott, e szabály tiltja az olyan, uniós fogyasztóknak szánt képek használatát, amelyeken nem szerepelnek az előírt egészségvédő figyelmeztetések, függetlenül azon termékek vásárlásának bármely folyamatától, amelyekre e képek hivatkoznak.

36

Következésképpen a negyedik kérdésre azt a választ kell adni, hogy a 2014/40 irányelv 8. cikkének (8) bekezdését úgy kell értelmezni, hogy az olyan, e rendelkezés hatálya alá tartozó cigarettacsomag képe, amely azonban nem tartalmazza az ezen irányelv II. címének II. fejezetében előírt egészségvédő figyelmeztetéseket, még akkor sem felel meg ezen irányelvnek, ha a fogyasztónak lehetősége nyílik arra, hogy annak megvásárlását megelőzően megtekinthesse az e képnek megfelelő cigarettacsomagon szereplő figyelmeztetéseket.

Az első és a második kérdésről

37

A harmadik és a negyedik kérdésre adott válaszra tekintettel az első és a második kérdésre nem szükséges válaszolni.

A költségekről

38

Mivel ez az eljárás az alapeljárásban részt vevő felek számára a kérdést előterjesztő bíróság előtt folyamatban lévő eljárás egy szakaszát képezi, ez a bíróság dönt a költségekről. Az észrevételeknek a Bíróság elé terjesztésével kapcsolatban felmerült költségek, az említett felek költségeinek kivételével, nem téríthetők meg.

 

A fenti indokok alapján a Bíróság (negyedik tanács) a következőképpen határozott:

 

1)

A tagállamoknak a dohánytermékek és kapcsolódó termékek gyártására, kiszerelésére és értékesítésére vonatkozó törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezései közelítéséről és a 2001/37/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2014. április 3‑i 2014/40/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv 8. cikkének (8) bekezdését úgy kell értelmezni, hogy az e rendelkezés értelmében vett „csomagolási egységek képének” minősül az olyan kép, amely nem a cigaretta csomagolási egységének valósághű reprodukciója, a fogyasztó azonban kialakítása, azaz körvonalai, arányai, színei és a márka logója alapján ilyen csomagolási egységhez társítja azt.

 

2)

A 2014/40 irányelv 8. cikkének (8) bekezdését úgy kell értelmezni, hogy az olyan, e rendelkezés hatálya alá tartozó cigarettacsomag képe, amely azonban nem tartalmazza az ezen irányelv II. címének II. fejezetében előírt egészségvédő figyelmeztetéseket, még akkor sem felel meg ezen irányelvnek, ha a fogyasztónak lehetősége nyílik arra, hogy annak megvásárlását megelőzően megtekinthesse az e képnek megfelelő cigarettacsomagon szereplő figyelmeztetéseket.

 

Aláírások


( *1 ) Az eljárás nyelve: német.