3.2.2020   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 36/18


Az Okresný súd Poprad (Szlovákia) által 2019. november 22-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – IM kontra STING Reality s.r.o.

(C-853/19. sz. ügy)

(2020/C 36/23)

Az eljárás nyelve: szlovák

A kérdést előterjesztő bíróság

Okresný súd Poprad

Az alapeljárás felei

Felperes: IM

Alperes: STING Reality s.r.o.

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

1)

Úgy kell-e értelmezni a belső piacon az üzleti vállalkozások fogyasztókkal szemben folytatott tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatairól, valamint a 84/450/EGK tanácsi irányelv, a 97/7/EK, a 98/27/EK és a 2002/65/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvek, valamint a 2006/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról szóló, 2005. május 11-i 2005/29/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvet (tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokról szóló irányelv) (1), hogy tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatnak minősül a jelen ügyben felmerülőhöz hasonló tényállás, amelyben a hitelt nyújtó szolgáltató olyan szerződést ajánl a nehéz pénzügyi helyzetben lévő természetes személynek, akit szorít az idő, és aki az egyetlen lakóhelyét jelentő ingatlan tulajdonjogának megtartása érdekében kíván hitelt felvenni, amely szerződés következtében véglegesen elveszíti az ingatlan tulajdonjogát, jóllehet e személy szándéka arra irányult, hogy az ingatlant a hitelező részére kizárólag ideiglenesen, a hitelszerződés biztosítása céljából engedje át?

2)

Úgy kell-e értelmezni a fogyasztókkal kötött szerződésekben alkalmazott tisztességtelen feltételekről szóló, 1993. április 5-i 93/13/EGK tanácsi irányelvet (a továbbiakban: 93/13/EK irányelv) (2), hogy az első kérdésben említett tényállás esetében a bíróságnak a vállalkozás egyedileg megtárgyalt szerződési feltételekkel kapcsolatos érvelése ellenére is vizsgálnia kell az ingatlan adásvételi szerződést is, ha a vállalkozás megtagadja, hogy a más esetekkel kapcsolatos szerződéseket benyújtsa a bírósághoz annak megállapítása érdekében, hogy a vállalkozás által más esetekben is alkalmazott típusszerződésről van-e szó?

3)

Amennyiben erre az esetre alkalmazni kell a 93/13 irányelvet, ezen irányelv 4. cikkének (1) bekezdése alapján lényeges körülménynek kell-e tekinteni a szerződés megkötését megelőző helyzetet is, nevezetesen egy olyan helyzetet, amelyben az alperes vállalkozás az érintett hozzájárulása nélkül fért hozzá a felperes személyes adataihoz?


(1)  HL 2005. L 149., 22. o.

(2)  HL 1993. L 95, 29. o.; magyar nyelvű különkiadás 15. fejezet, 2. kötet, 288. o.