26.8.2019   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 288/35


A Kammarrätten i Göteborg (Svédország) által 2019. június 19-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Allmänna ombudet hos Tullverket kontra Combinova AB

(C-476/19. sz. ügy)

(2019/C 288/42)

Az eljárás nyelve: svéd

A kérdést előterjesztő bíróság

Kammarrätten i Göteborg

Az alapeljárás felei

Fellebbező: Allmänna ombudet hos Tullverket

Ellenérdekű fél: Combinova AB

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

[Az Uniós Vámkódex létrehozásáról szóló, 2013. október 9-i 952/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet] (1) 79. cikk[e] alapján keletkezett, behozatalivám- vagy kivitelivám-tartozás a 124. cikk (1) bekezdésének k) pontjával összhangban megszűnik, ha a vámhatóságok számára kielégítő bizonyítékot szolgáltatnak arról, hogy az árukat nem használták fel vagy fogyasztották el, és az Unió vámterületéről kiszállították azokat. Azt jelenti-e a „felhasználták” kifejezés, hogy az árukat feldolgozták vagy finomították abból a célból, amelynek megvalósítására az adott társaság engedélyt kapott a szóban forgó áruk tekintetében, vagy a kifejezés az említett feldolgozást vagy finomítást meghaladó használatra vonatkozik? Relevanciával bír-e az, hogy a felhasználás a vámtartozás keletkezése előtt vagy azt követően következik be?


(1)  HL 2013. L 269., 1. o.