29.7.2019   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 255/25


2019. május 23-án benyújtott kereset — Európai Bizottság kontra Magyarország

(C-400/19. sz. ügy)

(2019/C 255/34)

Az eljárás nyelve: magyar

Felek

Felperes: Európai Bizottság (képviselők: Sipos A., A. Lewis és E. Manhaeve, meghatalmazottak)

Alperes: Magyarország

Kereseti kérelmek

A Bizottság arra kéri a Bíróságot, hogy

állapítsa meg, hogy Magyarország — a mezőgazdasági és élelmiszeripari termékek értékesítési árai meghatározásának korlátozásával, különösen a mezőgazdasági és élelmiszeripari termékek vonatkozásában a beszállítókkal szemben alkalmazott tisztességtelen forgalmazói magatartás tilalmáról szóló, 2009. évi XCV. törvény 3. § (2) bekezdésének u) pontjára figyelemmel — nem teljesítette az Európai Unió működéséről szóló szerződés 34. cikkéből, valamint a mezőgazdasági termékpiacok közös szervezésének létrehozásáról szóló, 2013. december 17-i 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletből (1) eredő kötelezettségeit; továbbá

kötelezze Magyarországot a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

A mezőgazdasági és élelmiszeripari termékek vonatkozásában a beszállítókkal szemben alkalmazott tisztességtelen forgalmazói magatartás tilalmáról szóló, 2009. évi XCV. törvény (a továbbiakban: Tfmtv.) ágazatspecifikus rendelkezéseket vezetett be az érintett termékek kiskereskedelmi árképzésével kapcsolatban.

A Bizottság azon a véleményen van, hogy a Tfmtv. 3. § (2) bekezdésének u) pontja nem a mezőgazdasági és élelmiszeripari termékek jellemzőire vonatkozik, hanem kizárólag azok értékesítési módjaira, tehát azt úgy kell tekinteni, mint a Keck-ügyben hozott ítélet értelmében vett értékesítési módokra vonatkozó rendelkezést (lásd: Keck és Mithouard egyesített ügyekben hozott ítélet, C-267/91 és C-268/91, EU:C:1993:905). Ezen intézkedés hatásait elemezve megállapítható, hogy az az EUMSz. 34. cikke értelmében a tagállamok közötti kereskedelemre vonatkozó mennyiségi korlátozással egyenértékű.

A Bizottság véleménye szerint a Tfmtv. 3. § (2) bekezdésének u) pontja valójában nem egyforma hatással van a hazai és az importált áruk értékesítésére, és nem megfelelő, valamint nem is arányos semmilyen ehhez kapcsolódó jogos cél szempontjából.


(1)  Az Európai Parlament és a Tanács 1308/2013/EU rendelete (2013. december 17.) a mezőgazdasági termékpiacok közös szervezésének létrehozásáról, és a 922/72/EGK, a 234/79/EK, az 1037/2001/EK és az 1234/2007/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről, HL 2013, L 347., 671. o.