19.8.2019   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 280/24


A Varhoven administrativen sad (Bulgária) által 2019. május 21-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — „Unipack” AD kontra Direktor na Teritorialna direktsia „Dunavska” kam Agentsia „Mitnitsi”, Prokuror ot Varhovna administrativna prokuratura na Republika Bulgaria

(C-391/19. sz. ügy)

(2019/C 280/32)

Az eljárás nyelve: bolgár

A kérdést előterjesztő bíróság

Varhoven administrativen sad

Az alapeljárás felei

Felperes:„Unipack” AD

Alperes: Direktor na Teritorialna direktsia „Dunavska” kam Agentsia „Mitnitsi”, Prokuror ot Varhovna administrativna prokuratura na Republika Bulgaria

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

A 952/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az Uniós Vámkódex egyes rendelkezéseire vonatkozó részletes szabályok tekintetében történő kiegészítéséről szóló, 2015. július 28-i (EU) 2015/2446 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet (1) 172. cikkének (2) bekezdése értelmében vett olyan kivételes körülményekről van-e szó, amelyek az Uniós Vámkódex 254. cikke szerinti meghatározott célra történő felhasználási vámeljárás alkalmazására vonatkozó, az Uniós Vámkódex 211. cikkének (2) bekezdése szerinti visszamenőleges hatályú engedély megadásának alapját képezik áruk olyan behozatala tekintetében, amelyre az engedély iránti kérelem befogadásának napját megelőzően és az ezen árukra vonatkozó eljárás jogosultja javára hozott KTF-határozat érvényességének a Kombinált Nómenklatúra módosítása miatt történő megszűnése után került sor, ha a KTF-határozat érvényességének megszűnése és azon behozatal között eltelt (körülbelül tíz hónapos) időszakban, amelynek tekintetében a meghatározott célra történő felhasználási eljárás alkalmazását kérik, néhány (kilenc) alkalommal anélkül importáltak árut, hogy a vámhatóságok a Kombinált Nómenklatúra bejelentett kódját helyesbítették volna, és az árukat a dömpingellenes vám alól mentesített célra használták volna?


(1)  HL 2015. L 343., 1. o.; helyesbítések: HL 2016. L 87., 35. o.; HL 2017. L 101., 164. o.; HL 2018. L 192., 62. o.