3.9.2018   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 311/10


A Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Olaszország) által 2018. június 27-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Italy Emergenza Cooperativa Sociale, Associazione Volontaria di Pubblica Assistenza „Croce Verde” kontra Ulss 5 Polesana Rovigo, Regione del Veneto

(C-424/18. sz. ügy)

(2018/C 311/11)

Az eljárás nyelve: olasz

A kérdést előterjesztő bíróság

Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

Az alapeljárás felei

Felperesek: Italy Emergenza Cooperativa Sociale, Associazione Volontaria di Pubblica Assistenza „Croce Verde”

Alperesek: Ulss 5 Polesana Rovigo, Regione del Veneto

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

1)

a 2014/2/EU irányelv (1) 10. cikkének h) pontját, valamint (28) preambulumbekezdését úgy kell-e értelmezni, hogy

a)

azok a mentőszolgáltatások, amelyek tekintetében mentőjármű-vezető valamint legalább egy olyan mentőtiszt jelenléte került előírásra, aki az elsősegélynyújtásra vonatkozó tantárgyakról szóló tanfolyam látogatásával és a vonatkozó sikeres vizsga letételével igazolt végzettséggel és képesítéssel rendelkezik, és

b)

az egészségügyi ellátás alapszintjén (LEA) előírt, mentőjármű igénybevételével teljesített szállítási szolgáltatások a hivatkozott 10. cikk h) pontja szerinti kizárás hatálya alá tartoznak, vagy az említett irányelv 74–77. cikke szerinti szolgáltatások közé;

2)

amennyiben a 2014/24/EU irányelvet úgy kell értelmezni, hogy azzal ellentétes az olyan nemzeti szabályozást, amely sürgősségi helyzet hiányában is előírja, hogy

a)

azokat a mentőszolgáltatásokat, amelyek tekintetében mentőjármű-vezető, valamint legalább egy olyan mentőtiszt jelenléte került előírásra, aki az elsősegélynyújtásra vonatkozó tantárgyakról szóló tanfolyam látogatásával és a vonatkozó sikeres vizsga letételével igazolt végzettséggel és képesítéssel rendelkezik, és

b)

az egészségügyi ellátás alapszintjén (LEA) előírt, mentőjármű igénybevételével teljesített szállítási szolgáltatásokat elsődlegesen nonprofit szervezetek számára közvetlenül ítéljék oda.


(1)  A közbeszerzésről és a 2004/18/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2014. február 26-i 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv (HL 2014 L 94., 65. o.)