19.8.2019   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 280/8


A Bíróság (nyolcadik tanács) 2019. június 26-i ítélete (a Višje sodišče v Mariboru [Szlovénia] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Aleš Kuhar, Jožef Kuhar kontra Addiko Bank d.d.

(C-407/18. sz. ügy) (1)

(Előzetes döntéshozatal - A fogyasztókkal kötött szerződésekben alkalmazott tisztességtelen feltételek - 93/13/EGK irányelv - Jelzáloghitel-szerződés végrehajtási eljárása - Közvetlenül végrehajtható közjegyzői okirat - A tisztességtelen feltételek bíróság általi vizsgálata - A végrehajtás felfüggesztése - A végrehajtás iránti kérelem tárgyában eljáró bíróság - Fogyasztóvédelem - A tényleges érvényesülés elve - Összhangban álló értelmezés)

(2019/C 280/09)

Az eljárás nyelve: szlovén

A kérdést előterjesztő bíróság

Višje sodišče v Mariboru

Az alapeljárás felei

Felperesek: Aleš Kuhar, Jožef Kuhar

Alperes: Addiko Bank d.d.

Rendelkező rész

A tényleges érvényesülés elvének fényében úgy kell értelmezni a fogyasztókkal kötött szerződésekben alkalmazott tisztességtelen feltételekről szóló, 1993. április 5-i 93/13/EGK tanácsi irányelvet, hogy azzal ellentétes az alapügyben szereplőhöz hasonló olyan nemzeti szabályozás, amelynek értelmében az a nemzeti bíróság, amely egy eladó vagy szolgáltató és egy fogyasztó között közjegyzői okirat formájában létrejött jelzáloghitel-szerződés végrehajtása iránti kérelem tárgyában jár el, sem a fogyasztó kérelmére, sem hivatalból nem rendelkezik annak lehetőségével, hogy megvizsgálja, hogy az ilyen okiratban foglalt szerződéses feltételek nem tisztességtelen jellegűek-e ezen irányelv értelmében, és hogy ennek alapján felfüggessze a kért végrehajtást.


(1)  HL C 294., 2018.8.20