12.3.2018   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 94/11


A Sofiyski rayonen sad (Bulgária) által 2017. december 27-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Toplofikatsia Sofia EAD kontra Mitko Simeonov Dimitrov

(C-725/17. sz. ügy)

(2018/C 094/14)

Az eljárás nyelve: bolgár

A kérdést előterjesztő bíróság

Sofiyski rayonen sad

Az alapeljárás felei

Felperes: Toplofikatsia Sofia EAD

Alperes: Mitko Simeonov Dimitrov

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

1)

Az irányelv (1) kizárja a hatálya alól a szerződések megkötésére vonatkozó hagyományos szerződési jogi rendelkezéseket, kizárja-e azonban a hatálya alól a szerződéses viszonyok létrejöttének e rendkívül atipikus, jogszabályban előírt rendszerére vonatkozó szabályozást is?

2)

Amennyiben az irányelv ebben az esetben nem zárja ki a külön szabályozást: az irányelv 5. cikke szerinti szerződésről vagy valami másról van-e szó? Akár szerződésről, akár nem szerződésről van szó: alkalmazható-e az irányelv a jelen ügyben?

3)

Attól függetlenül az irányelv hatálya alá tartozik-e a ráutaló magatartással létrejövő szerződések e típusa, hogy e szerződések mikor jöttek létre, vagy az irányelv csak újonnan megszerzett lakásokra vagy – még szűkebben – csak újonnan épült lakásokra (tehát a távfűtési hálózathoz való csatlakozást kérő felhasználói létesítményekre) vonatkozik?

4)

Az irányelv alkalmazhatósága esetén: ellentétes-e a nemzeti szabályozás az 5. cikknek az e cikk (2) bekezdésével összefüggésben értelmezett (1) bekezdésének f) pontjával, amely rendelkezések biztosítják a jogviszony felmondásához való jogot, illetve a jogviszony felmondásának főszabály szerinti lehetőségét?

5)

Amennyiben szerződést kell kötni: vonatkoznak-e erre formai követelmények, és milyen tartalmú információkat kell a fogyasztó (a jelen ügyben: az egyes lakástulajdonosok, nem pedig a tulajdonostársak közössége) rendelkezésére bocsátani? Hatással van-e a megfelelő időben, könnyen hozzáférhetővé tett információk hiánya a jogviszony létrejöttére?

6)

A fogyasztó kifejezett kérésére, tehát formális akaratnyilvánítására van-e szükség ahhoz, hogy ilyen jogviszony részes felévé váljon?

7)

Ha szerződés – akár formális, akár nem formális – megkötésére került sor, a szerződés tárgyának részét képezi-e az épület közös részeinek (különösen a lépcsőház) fűtése, és kérte-e a fogyasztó a szolgáltatást a szolgáltatás ezen elemét illetően, ha e tekintetben nem áll rendelkezésre a fogyasztó, sőt a tulajdonostársak közössége egészének kifejezett kérése sem (például ha a radiátorokat leszerelték; az esetek többségében pedig ebből kell kiindulni – a szakértők ugyanis nem említenek az épület közös részeiben elhelyezett fűtőberendezéseket)?

8)

Jelentőséggel bír-e a tulajdonosnak az épület közös részeinek fűtését kérő fogyasztói minősége szempontjából (vagy hatással van-e arra), hogy a külön tulajdonban lévő lakásában beszüntette a hőellátást?


(1)  A fogyasztók jogairól, a 93/13/EGK tanácsi irányelv és az 1999/44/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv módosításáról, valamint a 85/577/EGK tanácsi irányelv és a 97/7/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2011. október 25-i 2011/83/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv (HL 2011. L 304., 64. o.).