26.2.2018   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 72/28


A Törvényszék (első tanács) T-841/16. sz., Alex kontra Bizottság ügyben 2017. október 10-én hozott végzése ellen az Alex SCI által 2017. december 8-án benyújtott fellebbezés

(C-696/17. P. sz. ügy)

(2018/C 072/37)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Fellebbező: Alex SCI (képviselő: J. Fouchet ügyvéd)

A másik fél az eljárásban: Európai Bizottság

A fellebbező kérelmei

A Bíróság helyezze hatályon kívül az Európai Unió Törvényszéke által 2017. október 10-én hozott végzés valamennyi rendelkezését, kivéve azt a részt, amelyben megállapítja, hogy a Bizottság 2016. szeptember 21-i határozata megtámadható.

Új határozathozatal útján:

semmisítse meg az Európai Bizottság 2016. szeptember 21-i határozatát;

nyilvánítsa jogellenesnek és a közös piaccal összeegyeztethetetlennek a CABAB részére az ERFA, a francia állam, a Conseil régional d’Aquitaine és a Conseil général des Pyrénées Atlantiques által folyósított támogatásokat;

az Európai Bizottságot kötelezze az eljárás valamennyi költségének a viselésére, beleértve 5 000 euró összegig az ügyvédi költségeket is.

Jogalapok és fontosabb érvek

A.   Elfogadhatóság

A fellebbező a Törvényszék végzésének jóváhagyását kéri abban a részében, amelyben megállapította a határozat megtámadhatóságát. A 2016. szeptember 21-i levél megtámadható aktust képez az EUMSZ 263. cikk első bekezdésének értelmében.

Az Alex SCI kereshetőségi joga és az eljáráshoz fűződő érdeke tekintetében a fellebbező a Törvényszék végzésének megváltoztatását kéri. Kereskedelmi helyzete az EUMSZ 263. cikk (4) bekezdése értelmében érintett.

B.   A fellebbezés érdemi része

Az első jogalap az indokolás hiányosságából eredő alaki jogellenességen alapul. Semmilyen – jogszabályból vagy ítélkezési gyakorlatból származó – jogi alap nem szerepel a 2016. szeptember 21-i határozatban, így annak puszta elolvasását követően az ügyvezetője által képviselt Alex SCI nem tudja értelmezni e határozatot. Mivel de jure és de facto rendkívül elégtelen az indokolása, a határozat alaki szempontból jogellenes.

A második jogalap a tartalmi jogellenességen alapul (állami támogatás fennállása és a bejelentés hiánya). A Communauté d’Agglomération Côte-basque – Adour (CABAB) gazdaságfejlesztési stratégiai terve keretében Bayonne-ban kívánta létrehozni a „Technocité” megnevezésű területet, hogy ott egy repüléstechnikára szakosodott ipari parkot alakítson ki. E célból pénzügyi támogatást igényelt az ERFÁ-tól, a francia államtól, a Conseil régional d’Aquitaine és a Conseil général des Pyrénées Atlantiques-tól, hogy mindegyikőjük 1 000 000 euró összeg folyósításával társfinanszírozza a projektjét.

Egyrészt, mivel az állami támogatás fogalmi elemei fennállnak, ezek a kifizetések az EUMSZ 108. cikket sértő, be nem jelentett állami támogatásoknak minősülnek.

Egyrészt e kifizetések nem egyeztethetők össze a közös piaccal. A Technocité projekt ugyanis egy tercier szektorhoz tartozó ipari park, amely a legfejlettebb technológiák fejlesztésére szakosodott a repüléstechnika, az űrtechnológia és a fedélzeti rendszerek terén. Ez az ágazat rendkívül nyitott a verseny előtt. E támogatások tehát az EUMSZ 107. cikkbe ütköznek.

Végül a támogatásfolyósítási megállapodások nemteljesítése kapcsán emlékeztetni kell arra, hogy e megállapodások tárgya a „Technocité repüléstechnikai központ” projekt finanszírozása abból a célból, hogy a területet kialakítsák, és ott létrehozzanak egy „ipari park[ot], amely a legfejlettebb technológiák kutatására és fejlesztésére szakosodott a repüléstechnika, az űrtechnológia és a fedélzeti rendszerek terén”. A Technocité ipari park sokféle tevékenységet felölel, amelyet különféle társaságok végeznek, mint például: Fidal, Avantis, Decra, Sepa, Trescal, KPMG, Capgemini és így tovább, azaz olyan társaságok, amelyek nem a repüléstechnika területéhez tartozó területeken tevékenykednek.

Végül az állami támogatásokat hatályon kívül kell helyezni és a támogatási összegeket vissza kell fizetni (lásd különösen: 734/2013 rendelet (1) és 2988/95 rendelet, (2) 4. cikk, (1) és (4) bekezdés; a francia Conseil d’État (CE) [államtanács], 1992. június 2., Rec. 165.; CE, 1998. november 6., Rec. 397.; az Európai Közösségek Bírósága, 1996. július 11., SFEI-ítélet., C-39/94).


(1)  Az EK-Szerződés 93. cikkének alkalmazására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló 659/1999/EK tanácsi rendelet módosításáról szóló, 2013. július 22-i 734/2013/EU tanácsi rendelet (HL 2013. L 204., 15. o.).

(2)  Az Európai Közösségek pénzügyi érdekeinek védelméről szóló, 1995. december 18-i 2988/95/EK, Euratom tanácsi rendelet (HL 1995. L 312., 1. o.; magyar nyelvű különkiadás 1. fejezet, 1. kötet, 340. o.).

magyar különkiadás fejezet 01 kötet 001 o. 340 – 343 Règlement (CE, Euratom) no 2988/95 du Conseil, du 18 décembre 1995, relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes (JO L312, p. 1).