25.9.2017   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 318/10


A Zalaegerszegi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Magyarország) által 2017. július 18-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Human Operator Zrt. kontra Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatóság

(C-434/17. sz. ügy)

(2017/C 318/15)

Az eljárás nyelve: magyar

A kérdést előterjesztő bíróság

Zalaegerszegi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság

Az alapeljárás felei

Felperes: Human Operator Zrt.

Alperes: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatóság

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés

A Tanács 2015. december 10-i (EU) 2015/2349 végrehajtási határozatát (1) úgy kell-e értelmezni, hogy azzal ellentétes azon magyarországi gyakorlat, amely szerint a fenti végrehajtási határozat által lehetővé tett, a 2006/112/EK tanácsi irányelv 193. cikkétől való eltérést tartalmazó nemzeti törvényi rendelkezés 2015. január 1. napjával hatályba lépett, ekkortól alkalmazandó, míg a fenti végrehajtási határozat visszaható hatályról vagy alkalmazhatóságról szóló rendelkezést nem tartalmaz, viszont Magyarország az eltérésre való felhatalmazás iránti kérelmében az alkalmazás kezdő időpontjaként ezen időpontot jelölte meg?


(1)  Magyarországnak a közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló 2006/112/EK irányelv 193. cikkétől eltérő intézkedés alkalmazására történő felhatalmazásáról szóló, 2015. december 10-i (EU) 2015/2349 tanácsi végrehajtási határozat; HL L 330., 53. o.