4.9.2017   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 293/20


2017. július 3-án benyújtott kereset – Európai Bizottság kontra Cseh Köztársaság

(C-399/17. sz. ügy)

(2017/C 293/25)

Az eljárás nyelve: cseh

Felek

Felperes: Európai Bizottság (képviselők: P. Němečková és E. Sanfrutos Cano, meghatalmazottak)

Alperes: Cseh Köztársaság

Kereseti kérelmek

A Bizottság azt kéri, hogy a Bíróság:

állapítsa meg, hogy a Cseh Köztársaság, mivel nem biztosította a TPS-NOLO (Geobal) anyag visszavételét, amelyet a Cseh Köztársaságból szállítottak Katowicébe, Lengyelországba, nem teljesítette a hulladékszállításról szóló, 2006. június 14-i 1013/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (1) 24. cikkének (2) bekezdéséből és 28. cikkének (1) bekezdéséből eredő kötelezettségeit;

a Cseh Köztársaságot kötelezze a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

1.

A TPS-NOLO anyagot, amelyet a Cseh Köztársaságból a Lengyel Köztársaság területére szállítottak, és amely egy hulladéklerakó (OSTRAMO lagúnák) veszélyes hulladékaiból származik, egy másik hulladéklerakóban tárolják a Cseh Köztársaság területén, besorolása szerint szerves anyagok finomításából, lepárlásából és bármilyen pirolitikus kezeléséből eredő kátrányos hulladék, és a lengyel hatóságok szerint a hulladékszállításról szóló, 2006. június 14-i 1013/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: hulladékszállításról szóló rendelet) IV. melléklete alá tartozó hulladék.

2.

Mivel a Cseh Köztársaság vitatja a szóban forgó anyag hulladéknak való minősítését, továbbá az anyagnak a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH), az Európai Vegyianyag-ügynökség létrehozásáról, az 1999/45/EK irányelv módosításáról, valamint a 793/93/EGK tanácsi rendelet, az 1488/94/EK bizottsági rendelet, a 76/769/EGK tanácsi irányelv, a 91/155/EGK, a 93/67/EGK, a 93/105/EK és a 2000/21/EK bizottsági irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2006. december 18-i 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (2) (a továbbiakban: REACH rendelet) alkalmazásában történő regisztrálása folytán konfliktushelyzet jött létre, amelyet a hulladékszállításról szóló rendelet 28. cikkének (1) bekezdése akként szabályoz, hogy a szállítmány tárgyát hulladékként kell kezelni.

3.

Az anyagnak a REACH rendelet alkalmazásában történő regisztrálása egyáltalán nem garantálja, hogy az anyag nem gyakorol káros hatást a környezetre vagy az emberi egészségre, vagy hogy az adott anyag hulladéki minősége automatikusan megszűnik. Azt megállapító nemzeti határozat hiányában, hogy az adott anyag olyan állapotba került, amelyben a hulladék már nem hulladék, nem állapítható meg, hogy ezen anyagnak a REACH rendelet alkalmazásában történő regisztrálása érvényes ugyanezen rendelet 2. cikke (2) bekezdése alapján.

4.

Tekintettel arra, hogy a szóban forgó anyagot értesítés nélkül szállították át a határon, ezt a szállítást a hulladékszállításról szóló rendelet 3. cikkének 35. pontjának a) alpontja értelmében vett „illegális” szállításnak kell tekinteni. Ebben az esetben a küldő ország illetékes hatóságainak megfelelő módon tájékozódniuk kell annak biztosítása érdekében, hogy az érintett hulladékot a rendelet 24. cikke (2) bekezdésének megfelelően visszavegyék, amit a Cseh Köztársaság indokolatlanul megtagad. Ez a kötelezettség nem ellentétes a REACH rendelet 128. cikkével, amely a REACH rendelet 3. cikke értelmében vett anyagok, készítmények és árucikkek szabad mozgását biztosítja, mivel a hulladékok kifejezetten ki vannak zárva az említett rendelet hatálya alól (lásd a REACH rendelet 2. cikkének (2) bekezdését).


(1)  HL 2006. L 190, 1. o. (helyesbítések: HL 2014. L 283., 65. o.; HL 2013. L 334., 46. o.)

(2)  (HL 2006. L 396., 1. o.; helyesbítések: HL 2007. L 136., 3. o., HL 2008. L 141., 22. o.).