24.7.2017   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 239/25


A Verwaltungsgericht Berlin (Németország) által 2017. április 27-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Planta Tabak-Manufaktur Dr. Manfred Obermann GmbH & Co. KG kontra Land Berlin

(C-220/17. sz. ügy)

(2017/C 239/31)

Az eljárás nyelve: német

A kérdést előterjesztő bíróság

Verwaltungsgericht Berlin

Az alapeljárás felei

Felperes: Planta Tabak-Manufaktur Dr. Manfred Obermann GmbH & Co. KG

Alperes: Land Berlin

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

1.

a)

Érvénytelenek-e a jogbiztonság elvének megsértése miatt a 2014/40/EU irányelv (1) 7. cikkének a 2014/40/EU irányelv 7. cikke (14) bekezdésével összefüggésben értelmezett (1) és (7) bekezdései azért, mert anélkül kötelezik a tagállamokat bizonyos dohánytermékek forgalomba hozatalának megtiltására, hogy világos és érthető lenne, hogy az említett dohánytermékek közül pontosan melyek azok, amelyeket már 2016. május 20-tól, és melyek azok, amelyeket csak 2020. május 20-tól kell betiltani?

b)

Érvénytelenek-e az egyenlő bánásmód elvének megsértése miatt a 2014/40/EU irányelv 7. cikkének a 2014/40/EU irányelv 7. cikke (14) bekezdésével összefüggésben értelmezett (1) és (7) bekezdései azért, mert a tagállamok által bevezetendő tilalmak között igazoló indok nélkül tesznek különbséget az értékesítési volumen alapján?

c)

Érvénytelen-e az arányosság elvének és/vagy az EUMSZ 34. cikk megsértése miatt a 2014/40/EU irányelv 7. cikkének (1) és (7) bekezdése azért, mert arra kötelezi a tagállamokat, hogy azon jellegzetes ízesítésű dohánytermékek forgalomba hozatalát, amelyeknek uniós szintű értékesítési volumene valamely termékkategóriában 3 %-nál kevesebb, már 2016. május 20-tól tiltsák meg?

d)

Az 1. a)–1. c) kérdésekre adandó nemleges válasz esetén: Hogy kell értelmezni a „termékkategória” 2014/40/EU irányelv 7. cikkének (14) bekezdése szerinti fogalmát? A „termékkategóriákba” történő besorolást a jellegzetes íz fajtája alapján, vagy a(z ízesített) dohánytermék típusa alapján, vagy mindkét szempont együttes figyelembevételével kell elvégezni?

e)

Az 1. a)–1. c) kérdésekre adandó nemleges válasz esetén: Hogy kell megállapítani, hogy egy bizonyos dohánytermék eléri-e a 2014/40/EU irányelv 7. cikkének (14) bekezdése szerinti 3 %-os határt, amíg ehhez nem állnak rendelkezésre hivatalos és nyilvánosan hozzáférhető számadatok és statisztikák?

2.

a)

Hozhatnak-e a tagállamok a 2014/40/EU irányelv 8–11. cikkeinek nemzeti jogba történő átültetése során kiegészítő átmeneti rendelkezéseket?

b)

A fenti 2. a) pontban szereplő előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdésre adott nemleges válasz esetén:

(1)

Érvénytelen-e az arányosság elvének és/vagy az EUMSZ 34. cikk megsértése miatt a 2014/40/EU irányelv 9. cikkének (6) bekezdése és 10. cikke (1) bekezdése második mondatának f) pontja azért, mert anélkül hatalmazza fel a Bizottságot bizonyos címkézési és csomagolási előírások elfogadására, hogy erre határidőt szabna vagy további átmeneti rendelkezéseket vagy határidőket írna elő, amelyek kellő időt biztosíthatnának az érintett vállalkozások számára az irányelv előírásaihoz való alkalmazkodáshoz?

(2)

Érvénytelen-e az arányosság elvének és/vagy az EUMSZ 34. cikk megsértése miatt a 2014/40/EU irányelv 9. cikke (1) bekezdésének második mondata (a figyelmeztetés szövege) és (4) bekezdés[e a) pontjának] második mondata (betűméret), 10. cikke [(1)] bekezdése második mondatának b) pontja (a dohányzásról való leszokással kapcsolatos információk) és e) pontja (a figyelmeztetések elhelyezése), valamint 11. cikke (1) bekezdésének első mondata (címkézés) azért, mert az említett rendelkezések anélkül ruházzák fel a tagállamokat különféle választási és kialakítási jogokkal, hogy ezek gyakorlására határidőt szabna vagy további átmeneti rendelkezéseket vagy határidőket írna elő, amelyek kellő időt biztosíthatnának az érintett vállalkozások számára az irányelv előírásaihoz való alkalmazkodáshoz?

3.

a)

Úgy kell-e értelmezni a 2014/40/EU irányelv 13. cikke (1) bekezdésének a (3) bekezdéssel összefüggésben értelmezett c) pontját, hogy az akkor is kötelezi a tagállamokat az ízre, illatra, ízesítőanyagra vagy más adalékanyagra utaló információk használatának megtiltására, ha nem reklámcélú információról van szó, és az összetevők használata továbbra is megengedett?

b)

Érvénytelen-e az Európai Unió Alapjogi Chartája 17. cikkének megsértése miatt a 2014/40/EU irányelv 13. cikke (1) bekezdésének c) pontja?


(1)  A tagállamoknak a dohánytermékek és kapcsolódó termékek gyártására, kiszerelésére és értékesítésére vonatkozó törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezései közelítéséről és a 2001/37/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2014. április 3-i 2014/40/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv (HL 2014. L 127., 1. o.; helyesbítések: HL 2015. L 150., 24. o., HL 2016. L 40., 16. o.).