19.6.2017   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 195/15


2017. április 7-én benyújtott kereset – Európai Bizottság kontra Spanyol Királyság

(C-181/17. sz. ügy)

(2017/C 195/20)

Az eljárás nyelve: spanyol

Felek

Felperes: Európai Bizottság (képviselők: J. Hottiaux és J. Rius meghatalmazottak)

Alperes: Spanyol Királyság

Kereseti kérelmek

A Bíróság az Európai Unió működéséről szóló szerződés 258. cikkével összhangban állapítsa meg, hogy a Spanyol Királyság, mivel a gépjárművek minimális számát határozta meg lakossági személyfuvarozási engedély megszerzéséhez, nem teljesítette a közúti fuvarozói szakma gyakorlására vonatkozó feltételek közös szabályainak megállapításáról és a 96/26/EK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2009. október 21-i 1071/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 3. cikkéből és 5. cikkének b) pontjából eredő kötelezettségeit.

a Bíróság a Spanyol Királyságot kötelezze a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

Az Európai Bizottság által a Spanyol Királysággal szemben indított kereset tárgya a közúti fuvarozói szakma gyakorlására vonatkozó feltételek közös szabályainak megállapításáról és a 96/26/EK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2009. október 21-i 1071/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL 2009, L 300., 51. o.) (1) alkalmazása.

A Bizottság úgy véli, hogy a Spanyol Királyság azzal, hogy lakossági személyfuvarozási engedély megszerzésének feltételéül azt írta elő, hogy a vállalkozások legalább három gépjárművel rendelkezzenek, nem teljesítette az említett rendelet 3. cikkének (1) és (2) bekezdéséből, valamint 5. cikkének b) pontjából eredő kötelezettségeit.


(1)  HL 2009, L 300., 51. o.