3.7.2017   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 213/17


A Commissione tributaria provinciale di Roma (Olaszország) által 2017. március 10-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Luigi Bisignani kontra Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale 1 di Roma

(C-125/17. sz. ügy)

(2017/C 213/21)

Az eljárás nyelve: olasz

A kérdést előterjesztő bíróság

Commissione tributaria provinciale di Roma

Az alapeljárás felei

Felperes: Luigi Bisignani

Alperes: Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale 1 di Roma

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

Ellentétes-e az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 63. cikkével és 65. cikkével összefüggésben az EUMSZ 64. cikkel, valamint a 2011. február 15-i 2011/16/EU tanácsi irányelvvel (1) – amennyiben azok a nemzeti jogszabályok részére lehetővé teszik az 1993. december 31-én hatályban lévő korlátozások fenntartását a harmadik országokba irányuló vagy onnan származó tőkemozgások tekintetében a tagállamok lehetséges bevételkiesésének megelőzése és az adójogszabályokkal feltehetően ütköző vagy azokkal visszaélő ügyletek szabálytalan vagy jogellenes jellegének bizonyítása érdekében, valamint a szubszidiaritás és az arányosság Európai Unióról szóló szerződés 5. cikkében foglalt elve alapján a lakóhely vagy a tőkebefektetés helye alapján különbséget tesznek az adózók között – az a nemzeti szabályozás, amely a 2013. augusztus 6-i 97. sz. törvény (Legge europea 2013, 2013. évi európai törvény) 9. cikke (1) bekezdésének c) és d) pontja értelmében legalábbis a mindkét fél által javasolt értelmezés szerint véglegesen hatályon kívül helyezte (és nem átfogalmazta) az 1990. augusztus 4-i 227. sz. törvénnyel módosításokkal törvénnyé alakított, 1990. június 28-i 167. sz. decreto-legge (rendelettörvény) 4. és 5. cikkében meghatározott és büntetett adójogsértés tényállását, ráadásul anélkül, hogy különbséget tenne az uniós tagállamok közötti, valamint az ezen államok és a kedvező adózású államok vagy területek közötti tőkemozgás különböző esetei között?


(1)  Az adózás területén történő közigazgatási együttműködésről és a 77/799/EGK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2011. február 15-i 2011/16/EU tanácsi irányelv (HL 2011. L 64., 1. o.)