C‑152/17. sz. ügy

Consorzio Italian Management
és
Catania Multiservizi SpA

kontra

Rete Ferroviaria Italiana SpA

(a Consiglio di Stato [Olaszország] által benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem)

„Előzetes döntéshozatal – Közbeszerzési eljárások a vízügyi, energiaipari, közlekedési és postai szolgáltatások területén – 2004/17/EK irányelv – Az ár felülvizsgálatának kötelezettsége a szerződés odaítélését követően – A 2004/17/EK irányelvben szereplő vagy az EUMSZ 56. cikk és a 2004/17/EK irányelv alapjául szolgáló általános elvekből levezethető ilyen kötelezettség hiánya – A vasúti szállítási tevékenységhez kapcsolódó takarítási és karbantartási szolgáltatások – Az EUSZ 3. cikk (3) bekezdése – EUMSZ 26., EUMSZ 57., EUMSZ 58. és EUMSZ 101. cikk – Az alapeljárás tényállása, valamint az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdésre adandó válasz szükségességét igazoló indokok kellően részletes ismertetésének a hiánya – Elfogadhatatlanság – Az Európai Unió Alapjogi Chartájának 16. cikke – Nem az uniós jogot végrehajtó nemzeti jogi rendelkezések – A hatáskör hiánya”

Összefoglaló – A Bíróság ítélete (kilencedik tanács), 2018. április 19.

 1. Jogszabályok közelítése–Közbeszerzési szerződések odaítélési eljárásai a vízügyi, energiaipari, közlekedési és postai ágazatokban, valamint az építési beruházásra, az árubeszerzésre és a szolgáltatásnyújtásra irányuló közbeszerzési szerződések odaítélési eljárásai–2004/17 és 2004/18 irányelv–Hatály–A 2004/17 irányelv értelmében vett ajánlatkérő–A 2004/17 irányelv egy vagy több ágazata keretében gyakorolt tevékenységekhez kapcsolódó szerződések–Az általa szabályozott eljárások alkalmazhatósága–Más tevékenységek gyakorlásával kapcsolatban odaítélt szerződések–A 2004/18 irányelv által szabályozott eljárások alkalmazhatósága

  (Az 1251/2011 rendelettel módosított 2004/17 európai parlamenti és tanácsi irányelv, 3–7. cikk, valamint a 2004/18 európai parlamenti és tanácsi irányelv)

 2. Jogszabályok közelítése–Közbeszerzési szerződések odaítélési eljárásai a vízügyi, energiaipari, közlekedési és postai ágazatokban–2004/17 irányelv–Szerződések odaítélése–Az ár felülvizsgálatának kötelezettsége a szerződés odaítélését követően–Hiány

  (Az 1251/2011 rendelettel módosított 2004/17 európai parlamenti és tanácsi irányelv)

 1.  Lásd a határozat szövegét.

  (lásd a 26. pontot)

 2.  A 2011. november 30‑i 1251/2011/EU bizottsági rendelettel módosított, a vízügyi, energiaipari, közlekedési és postai szolgáltatások területén a közbeszerzési eljárások összehangolásáról szóló, 2004. március 31‑i 2004/17/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvet és az annak alapjául szolgáló általános elveket úgy kell értelmezni, hogy azokkal nem ellentétesek az alapeljárásban szereplőhöz hasonló olyan nemzeti jogi szabályok, amelyek nem írják elő az áraknak az ezen irányelv hatálya alá tartozó ágazatokra vonatkozó szerződések megkötését követő időszakos felülvizsgálatát.

  E tekintetben rá kell mutatni arra, hogy az említett irányelv egyetlen rendelkezéséből sem tűnik ki, hogy az irányelvet úgy kellene értelmezni, hogy azzal ellentétesek a 163/2006. sz. törvényerejű rendelet együttesen olvasott 115. és 206. cikkéhez hasonló olyan nemzeti jogi rendelkezések, amelyek nem írják elő az áraknak az irányelv hatálya alá tartozó ágazatokra vonatkozó szerződések megkötését követő időszakos felülvizsgálatát, mivel az említett irányelv nem ír elő olyan különös kötelezettséget, amelynek értelmében a tagállamoknak rendelkezniük kellene arról, hogy az ajánlatkérő köteles legyen biztosítani a szerződéses partnere számára az árnak a szerződés odaítélését követő, felfelé történő kiigazítását. Ehhez hasonlóan ezek a szabályok a 2004/17 irányelv alapjául szolgáló általános elvekkel – különösen az ezen irányelv 10. cikkében rögzített egyenlő bánásmód elvével és az abból fakadó átláthatósági követelménnyel – sem ellentétesek. Ellenkezőleg, nem zárható ki, hogy az árnak a szerződés odaítélését követő felülvizsgálata adott esetben sértheti az említett elvet és kötelezettséget (lásd analógia útján: 2016. szeptember 7‑iFinn Frogne ítélet, C‑549/14, EU:C:2016:634, 40. pont). Amint arra ugyanis a Bizottság az írásbeli észrevételeiben rámutatott, a szerződésben foglalt ár kiemelt jelentőséggel bír az ajánlatok ajánlatkérő általi értékelése során, ahogyan a szerződés valamely gazdasági szereplő számára való odaítélésében is. Az ár jelentősége egyébiránt abból is kitűnik, hogy azt a 2004/17 irányelv 55. cikkének (1) bekezdésében szereplő szerződések odaítélésére vonatkozó mindkét kritérium megemlíti. E körülmények között az olyan nemzeti jogi szabályok, amelyek nem írják elő az áraknak az ezen irányelv hatálya alá tartozó ágazatokra vonatkozó szerződések megkötését követő időszakos felülvizsgálatát, éppen hogy jobban hozzájárulnak az említett elvek tiszteletben tartásához.

  (lásd: 29., 30., 36. pont és a rendelkező rész)