12.11.2018   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 408/16


A Bíróság (ötödik tanács) 2018. szeptember 19-i ítélete (a Juzgado de Primera Instancia no 5 de Cartagena [Spanyolország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Bankia SA kontra Juan Carlos Mari Merino, Juan Pérez Gavilán, María Concepción Mari Merino

(C-109/17. sz. ügy) (1)

((Előzetes döntéshozatal - 2005/29/EK irányelv - Üzleti vállalkozások fogyasztókkal szemben folytatott tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatai - Jelzálog-fedezetű kölcsönszerződés - Jelzálogjog érvényesítése iránti végrehajtási eljárás - Az ingatlan árverést megelőző újraértékelése - A végrehajtható okirat érvényessége - 11. cikk - A tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok elleni megfelelő és hatékony eszközök - A tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok fennállása értékelésének a nemzeti bíróság számára előírt tilalma - A jelzálogjog érvényesítése iránti végrehajtási eljárás felfüggesztésének lehetetlensége - 2. és 10. cikk - Magatartási kódex - E kódex jogilag kötelező erejének hiánya))

(2018/C 408/18)

Az eljárás nyelve: spanyol

A kérdést előterjesztő bíróság

Juzgado de Primera Instancia no 5 de Cartagena

Az alapeljárás felei

Felperes: Bankia SA

Alperesek: Juan Carlos Mari Merino, Juan Pérez Gavilán, María Concepción Mari Merino

Rendelkező rész

1)

A belső piacon az üzleti vállalkozások fogyasztókkal szemben folytatott tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatairól, valamint a 84/450/EGK tanácsi irányelv, a 97/7/EK, a 98/27/EK és a 2002/65/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvek, valamint a 2006/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról szóló, 2005. május 11-i 2005/29/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 11. cikkét úgy kell értelmezni, hogy azzal nem ellentétes az alapügyben szóban forgóhoz hasonló olyan nemzeti szabályozás, amely megtiltja a jelzálogjog érvényesítése iránti végrehajtási eljárás során eljáró bíróságnak, hogy hivatalból vagy a felek kérelmére vizsgálja a végrehajtható okiratnak a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok fennállására tekintettel való érvényességét, és amely megtiltja az ezen gyakorlatok fennállásáról való érdemi döntéshozatalra hatáskörrel rendelkező bíróságnak azt, hogy a jelzálogjog érvényesítése iránti végrehajtási eljárás felfüggesztéséhez hasonló ideiglenes intézkedéseket fogadjon el.

2)

A 2005/29 irányelv 11. cikkét úgy kell értelmezni, hogy azzal nem ellentétes az olyan nemzeti szabályozás, amely nem biztosít jogilag kötelező erőt az ezen irányelv 10. cikkében említetthez hasonló magatartási kódexnek.


(1)  HL C 161., 2017.5.22.