18.4.2017   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 121/10


A Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Olaszország) által 2016. december 19-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Finmeccanica SpA kontra Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Consob)

(C-656/16. sz. ügy)

(2017/C 121/15)

Az eljárás nyelve: olasz

A kérdést előterjesztő bíróság

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

Az alapeljárás felei

Felperes: Finmeccanica SpA

Alperes: Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Consob)

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés

Ellentétes-e a nyilvános vételi ajánlatról szóló, 2004. április 21-i 2004/25/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (1) 5. cikke (4) bekezdésének második albekezdésével az irányelv 3. cikkének (1) bekezdésében meghatározott általános elvekkel, valamint a jogbiztonság, a bizalomvédelem, az arányosság, az észszerűség, az átláthatóság és a hátrányos megkülönböztetés tilalma általános európai jogelvének helyes értelmezésével összefüggésben az olyan nemzeti szabályozás, mint az 1998. február 24-i 58. sz. módosított decreto legislativo (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52) 106. cikke (3) bekezdése d) pontjának 2. alpontja, valamint a Commissione Nazionale per le Società e la Borsa – Consob 1999. május 14-i módosított 11971. sz. határozatának (az 1998. február 24-i 58. sz. decreto legislativót végrehajtó, a kibocsátókra vonatkozó szabályozásra vonatkozó rendelet) 47-octies cikke, amennyiben a hivatkozott rendelkezések feljogosítják a Consobot a 106. cikk szerinti nyilvános vételi ajánlatban szereplő ár megemelésére, ha fennáll az a körülmény, hogy „az ajánlattevő vagy a vele konkrét módon együttesen eljáró személyek és egy vagy több eladó között összejátszás áll fenn” anélkül, hogy meghatároznák azokat a magatartásokat, amelyek e tényállást foglalják magukban, és így azon szempontok és körülmények egyértelmű meghatározása nélkül, amelyek fennállása esetén a Consob jogosult a nyilvános vételi ajánlat felfelé történő helyesbítésére?


(1)  HL 2004. L 142., 12. o.; magyar nyelvű különkiadás 17. fejezet, 2. kötet, 20. o.