4.7.2016   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 243/18


A Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (Spanyolország) által 2016. április 18-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Energías Eólicas de Cuenca S.A. kontra Comisión Superior de Hacienda de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha

(C-216/16. sz. ügy)

(2016/C 243/19)

Az eljárás nyelve: spanyol

A kérdést előterjesztő bíróság

Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, Sala Contencioso-Administrativo, Sección Segunda

Az alapeljárás felei

Felperes: Energías Eólicas de Cuenca S.A.

Alperes: Comisión Superior de Hacienda de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

1)

Tekintettel a 2009/28/EK irányelv 2. cikkének k) pontjában meghatározott „támogatási rendszerekre”, és közöttük az adókedvezményekből, adómentességekből és adóvisszatérítésekből álló adóösztönzőkre mint az említett 2009/28/EK irányelvben előírt, a megújuló energiák fogyasztására vonatkozó célkitűzések elérésére irányuló eszközökre, úgy kell-e érteni, hogy az említett ösztönzők vagy intézkedések kötelező jellegűek és a tagállamokat közvetlen hatállyal kötik oly módon, hogy az érintett magánszemélyek hivatkozhatnak azokra, és azokat bármely fokon eljáró állami, bírósági és közigazgatási hatóság előtt érvényesíthetik?

2)

Figyelemmel arra, hogy az előző kérdésben említett „támogatási rendszerek” között kerül felsorolásra az adókedvezményekből, adómentességekből és adóvisszatérítésekből álló adóösztönzőkre irányuló intézkedések és a „nem korlátozódik az említettekre” kifejezést kerül alkalmazásra, úgy kell-e érteni hogy éppen ezen ösztönzők közé tartozik az adóztatási tilalom, azaz a megújuló energiaforrásokból előállított energiát terhelő bármilyen típusú, különös és egyedi adóteher tilalma, a villamos energiával kapcsolatos gazdasági tevékenységet és termelést terhelő általános adó mellett? Hasonlóképpen, és ugyanezen ponton belül a következő kérdés fogalmazódik meg: [Hasonlóképpen], szintén az előzőekben említett általános tilalom körébe kell-e sorolni a megújuló energiák termelésére irányuló tevékenység különböző szakaszait terhelő, több általános és különös olyan adó együttes fennállására, kettős kivetésére vagy átfedő alkalmazására vonatkozó tilalmat, amelyek a vizsgálat tárgyát képező, szélerőművekre vonatkozó díjjal terhelt ugyanazon adóköteles tényállását sújtja?

3)

Az előző kérdésre adandó nemleges válasz esetén, és a megújuló energiaforrásokból előállított energia adóztatását elfogadva, a 2008/118/EK irányelv 1. cikkének (2) bekezdésében foglaltak tekintetében úgy kell-e értelmezni a „különleges cél” fogalmát, hogy az ezt alkotó célkitűzésnek kizárólagosnak kell lennie, és ezenfelül a megújuló energiákat terhelő adónak – szerkezete szempontjából – ténylegesen ne legyen adójellegű sem pusztán költségvetési jellegű vagy ne csak bevétel szerzése legyen a célja?

4)

A 2003/96/EK irányelv 4. cikkében foglaltak alapján, mivel az energia– és villamos energia termékek tekintetében a tagállamok által alkalmazandó adómértékekre utalva az irányelv a forgalomba bocsátás időpontjában az e termékeket sújtó valamennyi közvetlen vagy közvetett adó összegeként értett minimum mértékeket vett alapul, úgy értendő-e, hogy ezen összeget úgy kell tekinteni, hogy az irányelv által előírt adómértékből ki kell zárni azon nemzeti adókat, amelyek akár szerkezetük, akár az előző kérdésre adandó válasz szerint értelmezett egyedi céljuk tekintetében valójában nem adójellegűek?

5)

A 2009/28/EK irányelv 13. cikke (1) bekezdésének e) pontjában alkalmazott díj szó az európai jog olyan önálló fogalmának minősül-e, amelyet tágabb értelemben az adó általános fogalmába tartozónak kell tekinteni és annak szinonimájaként kell értelmezni?

6)

Az előző kérdésre adandó igenlő válasz esetén az előterjesztett kérdés a következő: Az említett 13. cikk (1) bekezdésének e) pontjában hivatkozott, a fogyasztók által fizetendő díjak csak azokat az adóügyi terheket vagy kötelezettségeket foglalják magukban, amelyek szükség esetén a környezetre gyakorolt hatások által okozott károk ellentételezésére, és ezen hatáshoz vagy káros behatáshoz kapcsolódó károknak a beszedett összeggel való helyreállítására irányulnak, de nem vonatkoznak azokra az adókra vagy hozzájárulásokra, amelyek nem szennyező energiákat terhelve elsődlegesen költségvetési és bevételszerzési célt szolgálnak?