C‑13/16. sz. ügy

Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Kārtības policijas pārvalde

kontra

Rīgas pašvaldības SIA „Rīgas satiksme”

(az Augstākās tiesas Administratīvo lietu departaments [Lettország] által benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem)

„Előzetes döntéshozatal – 95/46/EK irányelv – A 7. cikk f) pontja – Személyes adatok – A személyes adatok kezelése jogszerűségének feltételei – A »harmadik fél jogos érdekének érvényesítéséhez szükségesség« fogalma – A közlekedési balesetért felelős személy személyes adatainak közlése iránt igényérvényesítés érdekében benyújtott kérelem – Az adatkezelőnek az ilyen kérelem teljesítésére vonatkozó kötelezettsége – Hiány”

Összefoglaló – A Bíróság ítélete (második tanács), 2017. május 4.

 1. Jogszabályok közelítése–A természetes személyek védelme a személyes adatok kezelése vonatkozásában–95/46 irányelv–A személyesadat‑kezelés jogszerűségének feltételei–Az adatkezelő, vagy az adatokat megkapó fél jogos érdekének érvényesítése–A jogos érdek fogalma–Harmadik félnek a tulajdonában kárt okozó személlyel szembeni kereset indításához szükséges személyes adatainak megszerzéséhez fűződő érdeke–Bennfoglaltság

  (95/46 európai parlamenti és tanácsi irányelv, 7. cikk, f) pont)

 2. Jogszabályok közelítése–A természetes személyek védelme a személyes adatok kezelése vonatkozásában–95/46 irányelv–A személyesadat‑kezelés jogszerűségének feltételei–Az adatkezelő, vagy az adatokat megkapó fél jogos érdekének érvényesítése–Az adatkezelő arra vonatkozó kötelezettsége, hogy a személyes adatokat kérelmére közölje valamely harmadik féllel annak érdekében, hogy e fél keresetet indíthasson–Hiány–Ezen adatoknak a nemzeti jog alapján történő közlése–Megengedhetőség

  (95/46 európai parlamenti és tanácsi irányelv, 7. cikk, f) pont)

 1.  Lásd a határozat szövegét.

  (lásd a 29. pontot)

 2.  A személyes adatok feldolgozása [helyesen: kezelése] vonatkozásában az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló, 1995. október 24‑i 95/46/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 7. cikkének f) pontját úgy kell értelmezni, hogy az nem teszi kötelezővé a személyes adatok valamely harmadik féllel való közlését annak érdekében, hogy e fél polgári bíróság előtt az adatvédelemmel érintett személy által okozott kár megtérítése iránti keresetet indíthasson. Ugyanakkor ezen irányelv 7. cikkének f) pontjával nem ellentétes a nemzeti jog alapján történő ilyen adatközlés.

  Meg kell ugyanakkor állapítani, hogy amint arra a főtanácsnok az indítványának 82–84. pontjában rámutatott, és a nemzeti bíróság által e tekintetben végzendő vizsgálatra is figyelemmel, az alapeljárásban szóban forgó feltételek mellett nem tűnik indokoltnak, hogy a sértettel szemben megtagadják az ahhoz szükséges személyes adatok közlését, hogy kártérítési keresetet nyújtson be a károkozóval, vagy adott esetben – mivel e károkozó kiskorú – a szülői felügyeletet gyakorló személyekkel szemben.

  (lásd a 33., 34. pontot és a rendelkező részt)