22.1.2018   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 22/14


A Bíróság (hatodik tanács) 2017. november 15-i ítélete (az Administrativen sad Sofia-grad [Bulgária] előzetes döntéshozatali kérelme) – Entertainment Bulgaria System EOOD kontra Direktor na Direktsia „Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika” – Sofia

(C-507/16. sz. ügy) (1)

((Előzetes döntéshozatal - Adózás - 2006/112/EK irányelv - A 168. cikk a) pontja, a 169. cikk a) pontja, a 214. cikk (1) bekezdésének d) és e) pontja, valamint a 289. és 290. cikk - A fizetendő vagy előzetesen megfizetett hozzáadottérték-adó (héa) levonhatósága - Más tagállamokban megvalósított értékesítési ügyletek - Azon tagállam adómentességre vonatkozó szabályozása, amelyben a levonási jogot gyakorolják))

(2018/C 022/18)

Az eljárás nyelve: bolgár

A kérdést előterjesztő bíróság

Administrativen sad Sofia-grad

Az alapeljárás felei

Felperes: Entertainment Bulgaria System EOOD

Alperes: Direktor na Direktsia „Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika” – Sofia

Rendelkező rész

A 2009. december 22-i 2009/162/EU tanácsi irányelvvel módosított, a közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló, 2006. november 28-i 2006/112/EK tanácsi irányelvet úgy kell értelmezni, hogy azzal ellentétes az a tagállami jogszabály, amely azzal az indokkal akadályozza meg az e tagállam területén letelepedett adóalanyt abban, hogy levonja az olyan szolgáltatások után e tagállamban fizetendő vagy előzetesen megfizetett hozzáadottérték-adót, amelyeket más tagállamokban letelepedett adóalanyok nyújtanak, és amelyeket az ezen adóalany letelepedése szerinti tagállamtól eltérő tagállamokban történő szolgáltatásnyújtások céljából vesznek igénybe, hogy ezen adóalanyt a 2009/162 irányelvvel módosított 2006/112 irányelv 214. cikke (1) bekezdésének d) és e) pontjában említett két eset valamelyike alapján vették hozzáadottértékadó-nyilvántartásba. Ezzel szemben a 2009/162 irányelvvel módosított 2006/112 irányelv 168. cikkének a) pontját és 169. cikkének a) pontját úgy kell értelmezni, hogy azokkal nem ellentétes az a tagállami jogszabály, amely az e tagállam területén letelepedett és ott az adómentességi szabályozás alá tartozó adóalanyt megakadályozza az e tagállamban azon szolgáltatások után fizetendő vagy előzetesen megfizetett hozzáadottérték-adó levonásához való jogának gyakorlásában, amelyeket más tagállamokban letelepedett adóalanyok nyújtanak, és amelyeket az ezen adóalany letelepedési tagállamától eltérő tagállamokban történő szolgáltatásnyújtások céljából vesznek igénybe.


(1)  HL C 441., 2016.11.28.