201805250241897582018/C 200/064142016CJC20020180611HU01HUINFO_JUDICIAL201804176611

C-414/16. sz. ügy: A Bíróság (nagytanács) 2018. április 17-i ítélete (a Bundesarbeitsgericht [Németország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Vera Egenberger kontra Evangelisches Werk für Diakonie und Entwicklung e.V. (Előzetes döntéshozatal — Szociálpolitika — 2000/78/EK irányelv — Egyenlő bánásmód — Valláson vagy meggyőződésen alapuló eltérő bánásmód — Egyházak és egyéb, valláson vagy meggyőződésen alapuló szellemiségű szervezetek szakmai tevékenységei — A szervezet szellemiségére tekintettel lényeges, törvényes és igazolt szakmai követelménynek minősülő vallás vagy meggyőződés — Fogalom — A tevékenységek jellege és gyakorlásuk feltételrendszere — EUMSZ 17. cikk — Az Európai Unió Alapjogi Chartájának 10., 21. és 47. cikke)


C2002018HU610120180417HU00066161

A Bíróság (nagytanács) 2018. április 17-i ítélete (a Bundesarbeitsgericht [Németország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Vera Egenberger kontra Evangelisches Werk für Diakonie und Entwicklung e.V.

(C-414/16. sz. ügy) ( 1 )

„(Előzetes döntéshozatal — Szociálpolitika — 2000/78/EK irányelv — Egyenlő bánásmód — Valláson vagy meggyőződésen alapuló eltérő bánásmód — Egyházak és egyéb, valláson vagy meggyőződésen alapuló szellemiségű szervezetek szakmai tevékenységei — A szervezet szellemiségére tekintettel lényeges, törvényes és igazolt szakmai követelménynek minősülő vallás vagy meggyőződés — Fogalom — A tevékenységek jellege és gyakorlásuk feltételrendszere — EUMSZ 17. cikk — Az Európai Unió Alapjogi Chartájának 10., 21. és 47. cikke)”

2018/C 200/06Az eljárás nyelve: német

A kérdést előterjesztő bíróság

Bundesarbeitsgericht

Az alapeljárás felei

Felperes: Vera Egenberger

Alperes: Evangelisches Werk für Diakonie und Entwicklung e.V.

Rendelkező rész

1)

A foglalkoztatás és a munkavégzés során alkalmazott egyenlő bánásmód általános kereteinek létrehozásáról szóló, 2000. november 27-i 2000/78/EK tanácsi irányelv 4. cikkének az ugyanezen irányelv 9. és 10. cikkével, valamint az Európai Unió Alapjogi Chartájának 47. cikkével együttesen értelmezett (2) bekezdését úgy kell értelmezni, hogy amikor valamely egyház vagy egyéb, valláson vagy meggyőződésen alapuló szellemiségű szervezet olyan aktus vagy döntés alátámasztása érdekében, mint például a nála betöltendő állásra benyújtott jelentkezés elutasítása, arra hivatkozik, hogy az érintett tevékenység jellege vagy a tevékenységek tervezett gyakorlásának feltételrendszere miatt a vallás az említett egyház vagy szervezet szellemiségére tekintettel lényeges, törvényes és igazolt szakmai követelménynek minősül, adott esetben lehetőséget kell biztosítani arra, hogy ezt az állítást hatékony bírósági felülvizsgálat keretében az arról való meggyőződés érdekében vizsgálják, hogy a szóban a forgó esetben teljesülnek az ezen irányelv 4. cikkének (2) bekezdésében kimondott feltételek.

2)

A 2000/78 irányelv 4. cikkének (2) bekezdését úgy kell értelmezni, hogy az abban említett lényeges, törvényes és igazolt szakmai követelmény a szóban forgó szakmai tevékenység jellege és gyakorlásának feltételrendszere miatt, az érintett egyház vagy szervezet szellemiségére tekintettel szükséges és objektív módon előírt követelményre utal, és nem foglalhat magában az e szellemiségtől vagy az említett egyház vagy szervezet autonómiához való jogától idegen megfontolásokat. E követelménynek összhangban kell lennie az arányosság elvével.

3)

Az a nemzeti bíróság, amely előtt két magánszemély közötti jogvita tárgyában indítottak eljárást, abban az esetben, ha nincs lehetősége a nemzeti jognak a 2000/78 irányelv 4. cikkének (2) bekezdésével összhangban történő értelmezésére, köteles hatáskörén belül biztosítani a jogalanyoknak az Európai Unió Alapjogi Chartájának 21. és 47. cikkéből eredő jogvédelmét, és garantálni e cikkek teljes érvényesülését, adott esetben mellőzve minden azokkal ellentétes nemzeti rendelkezés alkalmazását.


( 1 ) HL C 419., 2016.11.14.