22.5.2017   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 161/5


A Bíróság (hatodik tanács) 2017. március 30-i ítélete (az Općinski sud u Velikoj Gorici [Horvátország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – VG Čistoća d.o.o. kontra Đuro Vladika, Ljubica Vladika

(C-335/16. sz. ügy) (1)

((Előzetes döntéshozatal - Környezet - Hulladékok - 2008/98/EK irányelv - A hulladékgazdálkodás költségeinek visszatérítése - A szennyező fizet elve - A „hulladékbirtokosok” fogalma - A hulladékgazdálkodásért kért díj - Tőkeberuházások finanszírozására szolgáló külön díj))

(2017/C 161/06)

Az eljárás nyelve: horvát

A kérdést előterjesztő bíróság

Općinski sud u Velikoj Gorici

Az alapeljárás felei

Felperes: VG Čistoća d.o.o.

Alperesek: Đuro Vladika, Ljubica Vladika

Rendelkező rész

A hulladékokról és egyes irányelvek hatályon kívül helyezéséről szóló, 2008. november 19-i 2008/98/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 14. cikkét és 15. cikkének a) pontját úgy kell értelmezni, hogy azokkal az uniós jog jelenlegi állása szerint nem ellentétes az olyan nemzeti szabályozás, mint amely az alapeljárás tárgya, és amely a települési hulladékgazdálkodás és -ártalmatlanítás finanszírozása céljából egyrészt olyan díjat határoz meg, amelyet az e szolgáltatás igénybe vevői által termelt hulladék mennyiségének becslése alapján, és nem az általuk ténylegesen termelt és gyűjtésre leadott hulladék mennyisége alapján számítanak ki, másrészt az igénybe vevőknek hulladékbirtokos minőségükben olyan kiegészítő díj megfizetését írja elő, amelyből származó bevétel a hulladék kezeléséhez, beleértve az újrafeldolgozást is, szükséges tőkeberuházások finanszírozására szolgál. Azonban a kérdést előterjesztő bíróság feladata a hozzá előterjesztett ténybeli és jogi elemek alapján annak vizsgálata, hogy ez nem vezet-e ahhoz, hogy egyes „birtokosokra” azon hulladék mennyiségével és jellegével nyilvánvalóan aránytalan költségeket terhelnek, amelyet azok termelhettek. E célból a nemzeti bíróság többek között a következőkkel kapcsolatos kritériumokat veheti figyelembe: az igénybe vevők által használt ingatlan típusa, területe és rendeltetése, a hulladék „birtokosainak” termelési kapacitása, az igénybe vevők rendelkezésére bocsátott edények űrtartalma, valamint a gyűjtés gyakorisága, mivel e paramétereknek közvetlen hatása lehet a hulladékgazdálkodás költségének összegére.


(1)  HL C 296., 2016.8.16.