18.12.2017   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 437/8


A Bíróság (második tanács) 2017. október 26-i ítélete (az Amtsgericht Kehl [Németország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – az I elleni büntetőeljárás

(C-195/16. sz. ügy) (1)

((Előzetes döntéshozatal - Közlekedés - Vezetői engedély - 2006/126/EK irányelv - A 2. cikk (1) bekezdése - Vezetői engedélyek kölcsönös elismerése - A „vezetői engedély” fogalma - A járművezetői vizsgát bizonyító tanúsítvány (CEPC), amely jogosultját a végleges vezetői engedély kiállítását megelőzően az ezt kiadó tagállam területén történő járművezetésre jogosítja fel - Olyan helyzet, amelyben a CEPC jogosultja egy másik tagállamban vezet gépjárművet - A CEPC jogosultjára az említett - CEPC – t kiállító tagállam területén kívül történő járművezetésért kiszabott szankció - Arányosság))

(2017/C 437/11)

Az eljárás nyelve: német

A kérdést előterjesztő bíróság

Amtsgericht Kehl

Az alap-büntetőeljárás résztvevője

I

Az eljárásban részt vesz: Staatsanwaltschaft Offenburg

Rendelkező rész

1)

A vezetői engedélyekről szóló, 2006. december 20-i 2006/126/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 2. cikkének (1) bekezdését, valamint az EUMSZ 18., az EUMSZ 21., az EUMSZ 45., az EUMSZ 49. és az EUMSZ 56. cikket úgy kell értelmezni, hogy azokkal nem ellentétes valamely tagállam azon szabályozása, amelynek értelmében ez a tagállam még abban az esetben is megtagadhatja egy másik tagállamban kiállított, a jogosult járművezetési jogosultságának fennállását tanúsító igazolás elismerését, amennyiben ezen igazolás nem teljesíti az ezen irányelvben előírt vezetőiengedély-mintával kapcsolatos követelményeket, ha az említett igazolás jogosultja megfelel az említett irányelvben előírt, a vezetői engedély kiadásához szükséges feltételeknek.

2)

A 2006/126 irányelv 2. cikkének (1) bekezdését, valamint az EUMSZ 21., az EUMSZ 45., az EUMSZ 49. és az EUMSZ 56. cikket úgy kell értelmezni, hogy azokkal nem ellentétes az, hogy valamely tagállam szankciót ír elő azon személy tekintetében, aki, jóllehet megfelel a vezetői engedély kiállítása tekintetében az ezen irányelvben előírt követelményeknek, úgy vezet gépjárművet e tagállam területén, hogy nem rendelkezik az említett irányelvben előírt vezetőiengedély-mintával kapcsolatos követelményeknek megfelelő vezetői engedéllyel, és aki az ilyen vezetői engedélynek egy más tagállam általi kiállítására várva az említett másik tagállamban szerzett járművezetési jogosultságának fennállását kizárólag az ez utóbbi tagállam által kiállított ideiglenes igazolással tudja bizonyítani, feltéve hogy e szankció nem aránytalan a tényállás súlyosságához viszonyítva. E tekintetben a kérdést előterjesztő bíróság feladata, hogy az érintett személy által elkövetett szabálysértés súlyosságának és az e személyre kiszabandó szankció súlyának mérlegelése keretében esetleges enyhítő körülményként figyelembe vegye azt a tényt, hogy az érintett személy egy másik tagállamban megszerezte a járművezetési jogosultságot, amit az említett másik tagállam által kiállított igazolás tanúsít, amelyet főszabály szerint az érintett személy kérelmére a 2006/126 irányelvben előírt vezetőiengedély-mintával kapcsolatos követelményeknek megfelelő vezetői engedélyre cserélnek. E bíróságnak elemzése keretében azt is meg kell vizsgálnia, hogy a területén az érintett személy milyen valós veszélyt jelent a közúti közlekedés biztonságára.


(1)  HL C 260., 2016.7.18.