19.6.2017   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 195/5


A Bíróság (második tanács) 2017. április 26-i ítélete – Európai Bizottság kontra Németországi Szövetségi Köztársaság

(C-142/16. sz. ügy) (1)

((Tagállami kötelezettségszegés - Környezet - 92/43/EGK irányelv - A 6. cikk (3) bekezdése - A természetes élőhelyek megőrzése - A moorburgi [Németország] szénerőmű megépítése - Az Elba folyó folyásán, a szénerőműhöz képest feljebbi folyószakaszon elhelyezkedő Natura 2000 területek - A valamely terv vagy projekt által védett területekre gyakorolt hatások vizsgálata))

(2017/C 195/06)

Az eljárás nyelve: német

Felek

Felperes: Európai Bizottság (képviselők: C. Hermes és E. Manhaeve meghatalmazottak)

Alperes: Németországi Szövetségi Köztársaság (képviselők: T. Henze és J. Möller meghatalmazottak, segítőjük: W. Ewer Rechtsanwalt)

Az ítélet rendelkező része

1)

A Németországi Szövetségi Köztársaság, mivel a Hamburg (Németország) közelében található Moorburgban létesített szénerőmű megépítésének az engedélyezésekor nem végzett megfelelő és teljes hatásvizsgálatot, nem teljesítette a természetes élőhelyek, valamint a vadon élő állatok és növények védelméről szóló, 1992. május 21-i 92/43/EGK tanácsi irányelv 6. cikkének (3) bekezdéséből eredő kötelezettségeit.

2)

A Bíróság a keresetet ezt meghaladó részében elutasítja.

3)

A felek maguk viselik saját költségeiket.


(1)  HL C 165., 2016.5.10.