25.1.2016   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 27/27


A Törvényszék (harmadik tanács) T-91/14. és T-92/14 sz., Schniga GmbH kontra Közösségi Növényfajta-hivatal egyesített ügyekben 2015. szeptember 10-én hozott ítélete ellen a Schniga GmbH által 2015. november 23-án benyújtott fellebbezés

(C-625/15. P. sz. ügy)

(2016/C 027/31)

Az eljárás nyelve: angol

Felek

Fellebbező: Schniga GmbH (képviselők: G. Würtenberger és R. Kunze Rechtsanwälte)

A többi fél az eljárásban: Közösségi Növényfajta-hivatal (CPVO), Brookfield New Zealand Ltd, Elaris SNC

A fellebbező kérelmei

A fellebbező azt kéri, hogy a Bíróság:

helyezze hatályon kívül a Törvényszék által a T-91/14. és T-92/14. sz. egyesített ügyekben 2015. szeptember 10-én hozott ítéletet;

a CPVO-t és a beavatkozókat kötelezze az eljárási költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

A Törvényszék tévesen alkalmazta a közösségi növényfajta-oltalmi jogokról szóló 2100/94 rendelet (1) 7. cikkét, valamint az 1239/95 rendelet (2) 22. és 23. cikkét.

A Törvényszék tévesen értékelte a Közösségi Növényfajta-hivatal elnökének azon hatáskörét, hogy valamely növényfajta további jellemzőit is felvegye a közösségi növényfajta-oltalom megadására irányuló vizsgálati eljárás körébe.

A Törvényszék tévesen értékelte a közösségi növényfajta-oltalom iránti kérelem technikai vizsgálata során alkalmazandó technikai jegyzőkönyvek és iránymutatások jogi jellegét, azon időkeret téves értékeléséből következően, amely alatt a Közösségi Növényfajta-hivatal elnöke dönthet arról, hogy egy új fajta megkülönböztetésének meghatározására alkalmas új jellemző figyelembe vehető.

A Törvényszék tévedett a jogbiztonság, a Közösségi Növényfajta-hivatal objektivitása és a Közösségi Növényfajta-hivatal elnöke által hozott határozatokkal kapcsolatos egyenlő bánásmód elvének alkalmazásából eredő következmények értékelése során.


(1)  A közösségi növényfajta oltalmi jogokról szóló, 1994. július 27-i 2100/94/EK tanácsi rendelet (HL L 227., 1. o.; magyar nyelvű különkiadás 3. fejezet, 16. kötet, 390. o.).

(2)  A Növényfajta-hivatal előtti eljárások tekintetében a 2100/94/EK tanácsi rendelet alkalmazására vonatkozó végrehajtási szabályok megállapításáról szóló, 1995. május 31-i 1239/95/EK bizottsági rendelet (HL L 121., 37. o.; magyar nyelvű különkiadás 3. fejezet, 17. kötet, 327. o.).