19.10.2015   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 346/11


A Varbergs tingsrätt (Svédország) által 2015. augusztus 28-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – P kontra Q

(C-455/15. sz. ügy)

(2015/C 346/12)

Az eljárás nyelve: svéd

A kérdést előterjesztő bíróság

Varbergs tingsrätt

Az alapeljárás felei

Felperes(ek): P

Alperes(ek): Q

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés

Az eljáró bíróság köteles-e a Brüsszel-II. rendelet (1) 23a. cikke, vagy egyéb rendelkezés alkalmazásakor – e rendelet 24. cikke ellenére – a silutei elsőfokú bíróság által 2015. február 18-án hozott határozat elismerését megtagadni, és ennek következtében a jelen ügy tárgyát képező felügyeleti joggal kapcsolatos eljárást lefolytatni?


(1)  A házassági ügyekben és a szülői felelősségre vonatkozó eljárásokban a joghatóságról, valamint a határozatok elismeréséről és végrehajtásáról, illetve az 1347/2000/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2003. november 27-i 2201/2003/EK tanácsi rendelet (HL L 338., 1. o.; magyar nyelvű különkiadás 19. fejezet, 6. kötet, 243. o.; helyesbítés: HL 2013. L 82., 63. o.).