7.9.2015   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 294/23


Kúria (Magyarország) által 2015 június 3-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Lajvér Meliorációs Nonprofit Kft., Lajvér Csapadékvízrendezési Nonprofit Kft. kontra Nemzeti Adó- és Vámhivatal Dél-dunántúli Regionális Adó Főigazgatósága (NAV)

(C-263/15. sz. ügy)

(2015/C 294/28)

Az eljárás nyelve: magyar

A kérdést előterjesztő bíróság

Kúria

Az alapeljárás felei

Felperesek: Lajvér Meliorációs Nonprofit Kft., Lajvér Csapadékvízrendezési Nonprofit Kft.

Alperes: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Dél-dunántúli Regionális Adó Főigazgatósága (NAV)

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

1.

A perbeli tényállásban a felperesek adóalanyként járnak-e el, figyelemmel arra, hogy a HÉA irányelv 9. cikk (1) (1) bekezdésének értelmezése nem zárja ki a gazdasági tevékenység fogalmi köréből a gazdasági társaságok által végzett tevékenységeket, még akkor sem, ha csupán kiegészítő jelleggel folytathatnak üzletszerű gazdasági tevékenységet?

2.

Befolyásolja-e a felperesek adóalanyiságát az a körülmény, hogy beruházásuk jelentős részben állami támogatásból valósul meg és az üzemeltetés során csekély összegű hasznosítási díjból származó bevételhez jutnak?

3.

Amennyiben a második kérdésre a válasz nem, úgy ez a „hasznosítási díj” a szolgáltatásnyújtás ellenértékének tekintendő-e, és fennáll-e a közvetlen kapcsolat a szolgáltatásnyújtás és az ellenérték fizetése között?

4.

Megvalósul-e a HÉA irányelv 24. cikke értelmezése szerinti szolgáltatásnyújtás a felperesek részéről az elkészült beruházás üzemeltetésével, vagy a jogszabályi kötelezettségek teljesítésére tekintettel az szolgáltatásnyújtásnak nem tekinthető?


(1)  A Tanács 2006/112/EK irányelve (2006. november 28.) a közös hozzáadottértékadó-rendszerről, HL L 347., 1. o.