C‑290/15. sz. ügy

Patrice D’Oultremont és társai

kontra

Région wallonne

(a Conseil d’État [Belgium] által benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem)

„Előzetes döntéshozatal — Bizonyos tervek és programok környezeti hatásvizsgálata — 2001/42/EK irányelv — A 2. cikk a) pontja és a 3. cikk (2) bekezdésének a) pontja — A »tervek és programok« fogalma — A szélerőművek telepítésére vonatkozó, végrehajtási rendeletben megállapított feltételek — Elsősorban biztonsági, ellenőrzési, helyreállítási és üzembiztonsági intézkedésekre, valamint az övezetek érintettsége tekintetében meghatározott, zajszinttel kapcsolatos előírásokra vonatkozó rendelkezések”

Összefoglaló – A Bíróság ítélete (második tanács), 2016. október 27.

Környezet – Bizonyos tervek és programok környezeti hatásvizsgálata – 2001/42 irányelv – Terv és program – Fogalom – A szélerőművek telepítésére vonatkozó, végrehajtási rendeletben megállapított feltételek – Bennfoglaltság

(2001/42 európai parlamenti és tanácsi irányelv, 2. cikk, a) pont, és 3. cikk, (2) bekezdés, a) pont)

A bizonyos tervek és programok környezetre gyakorolt hatásainak vizsgálatáról szóló 2001/42 irányelv 2. cikkének a) pontját, valamint 3. cikke (2) bekezdésének a) pontját úgy kell értelmezni, hogy a „terveknek és programoknak” az ezen irányelv értelmében vett fogalmába tartozik az olyan végrehajtási rendelet, amely a szélerőművek telepítésére vonatkozó, az ilyen erőművek telepítésével és üzemeltetésével kapcsolatos közigazgatási engedélyek kiadásának keretében tiszteletben tartandó különféle rendelkezéseket tartalmaz.

Ugyanis az említett rendelkezésekben előírt kritériumok a célból történő vizsgálatát, hogy valamely rendelet e fogalomba tartozhat‑e, elsősorban ezen irányelv célkitűzésének fényében kell elvégezni, amely célkitűzésnek az a lényege, hogy a környezetre valószínűleg jelentős hatást gyakorló döntések vonatkozásában környezeti hatásvizsgálatot kell végezni.

Egyébiránt el kell kerülni a 2001/42 irányelvben előírt kötelezettségek megkerüléséhez vezető lehetséges stratégiákat, amelyek az intézkedések feldarabolásában testesülhetnek meg, ily módon csökkentve ezen irányelv hatékony érvényesülését. E célkitűzés tekintetében a „tervek és programok” fogalma valamennyi olyan aktusra vonatkozik, amely az érintett ágazatra alkalmazandó ellenőrzési szabályok és eljárások meghatározásával kritériumok és módozatok jelentős összességét állapítja meg egy vagy több olyan projekt engedélyezése és megvalósítása tekintetében, amelyek jelentős hatást gyakorolhatnak a környezetre.

E tekintetben a műszaki előírások, üzemeltetési módozatok, a balesetek és tűzesetek megelőzése, a zajszinttel kapcsolatos előírások, a helyreállítás, valamint a szélerőművekkel kapcsolatos biztonság kellő jelentőséggel és hatállyal bírnak az érintett ágazatra alkalmazandó feltételek meghatározása tekintetében, és az említett előírások által kínált, elsősorban környezetvédelmi jellegű döntési lehetőségek azon feltételek meghatározására irányulnak, amelyek mellett a jövőben a szélerőművek telepítése és üzemeltetése helyére vonatkozó konkrét projekteket engedélyezhetik.

(vö. 47–50., 54. pont és a rendelkező rész)