24.7.2017   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 239/3


A Bíróság (teljes ülés) 2017. május 16-i véleménye – Európai Bizottság

(2/15. sz. vélemény) (1)

((Az EUMSZ 218. cikk (11) bekezdése alapján adott vélemény - Az Európai Unió és a Szingapúri Köztársaság közötti szabadkereskedelmi megállapodás - Az EU és az EUM Szerződés hatálybalépését követően tárgyalt, „új generációs” kereskedelmi megállapodás - A megállapodás megkötésére vonatkozó hatáskör - Az EUMSZ 3. cikk (1) bekezdésének e) pontja - Közös kereskedelempolitika - Az EUMSZ 207. cikk (1) bekezdése - Áru és szolgáltatáskereskedelem - Külföldi közvetlen befektetések - Közbeszerzések - A szellemi tulajdonjogok kereskedelmi vonatkozásai - Verseny - Harmadik államokkal folytatott kereskedelem és fenntartható fejlődés - A munkavállalók szociális védelme - Környezetvédelem - Az EUMSZ 207. cikk (5) bekezdése - A közlekedés területén nyújtott szolgáltatások - Az EUMSZ 3. cikk (2) bekezdése - Olyan nemzetközi megállapodás, amely érintheti a közös szabályokat vagy azok alkalmazási körét megváltoztathatja –A szállítási szolgáltatások szabad nyújtására vonatkozó másodlagos uniós jogszabályok - Nem közvetlen külföldi befektetések - EUMSZ 216. cikk - A Szerződések egyik célkitűzésének megvalósításához szükséges megállapodás - A tagállamok és a harmadik államok közötti tőkemozgás és fizetési műveletek szabadsága - A Szerződések egymás felváltó rendszere a befektetések területén - Az egyes tagállamok és a Szingapúri Köztársaság közötti befektetési megállapodások felváltása - A megállapodás intézményi rendelkezései - A befektetők és az államok közötti vitarendezés - A felek közötti vitarendezés))

(2017/C 239/03)

Az eljárás nyelve: valamennyi hivatalos nyelv

A kérelem előterjesztője

Európai Bizottság (képviselők: U. Wölker, B. De Meester, R. Vidal-Puig és M. Kocjan, meghatalmazottak)

Rendelkező rész

Az Európai Unió és a Szingapúri Köztársaság közötti szabadkereskedelmi megállapodás az Unió kizárólagos hatáskörébe tartozik, kivéve az alábbi, az Unió és a tagállamok megosztott hatáskörébe tartozó rendelkezéseket:

az e megállapodás 9. fejezete (Beruházások) A. szakaszának (Beruházásvédelem) rendelkezései, amennyiben azok az Unió és a Szingapúri Köztársaság közötti közvetlen befektetéseken kívüli más befektetésekkel kapcsolatosak;

az e 9. fejezet B. szakaszának (A beruházó és az állam közötti vitarendezés) rendelkezései; és

az említett megállapodás 1. fejezetének (Célkitűzések és általános fogalommeghatározások), 14. fejezetének (Átláthatóság), 15. fejezetének (Vitarendezés), 16. fejezetének (Közvetítő mechanizmus) és 17. fejezetének (Intézményi, általános és záró rendelkezések) rendelkezései, amennyiben azok az említett 9. fejezet rendelkezéseihez kapcsolódnak, és amennyiben ez utóbbiak az Unió és a tagállamok között megosztott hatáskörbe tartoznak.


(1)  HL C 363., 2015.11.3.