20.2.2017   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 53/18


A Bíróság (harmadik tanács) 2016. december 21-i ítélete (a Cour de cassation [Franciaország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Concurrence SARL kontra Samsung Electronics France SAS, Amazon Services Europe Sàrl

(C-618/15. sz. ügy) (1)

((Előzetes döntéshozatal - Polgári ügyekben folytatott igazságügyi együttműködés - 44/2001/EK rendelet - Joghatóság - Jogellenes károkozással, jogellenes károkozással egy tekintet alá eső cselekménnyel vagy ilyen cselekményből fakadó igénnyel kapcsolatos ügyek - Szelektív forgalmazási hálózat - Hálózaton kívüli online viszonteladás - Jogellenes akadályozás abbahagyására kötelezés iránti keresetet - Kapcsolóelv))

(2017/C 053/21)

Az eljárás nyelve: francia

A kérdést előterjesztő bíróság

Cour de cassation

Az alapeljárás felei

Felperes: Concurrence SARL

Alperesek: Samsung Electronics France SAS, Amazon Services Europe Sàrl

Rendelkező rész

A polgári és kereskedelmi ügyekben a joghatóságról, valamint a határozatok elismeréséről és végrehajtásáról szóló, 2000. december 22-i 44/2001/EK tanácsi rendelet 5. cikkének 3. pontját úgy kell értelmezni a tekintetben, hogy mely bíróság rendelkezik az e rendelkezés által biztosított joghatósággal a szelektív forgalmazási hálózaton kívüli értékesítésre vonatkozó tilalomnak az e hálózat tárgyát képező termékekre vonatkozó, különböző tagállamokban üzemeltetett internetes oldalakon megjelenő értékesítési ajánlatok útján való megsértésével kapcsolatos felelősség megállapítása iránti kereset elbírálására, hogy a kár bekövetkezése helyének azon tagállam területét kell tekinteni, amely az említett értékesítési tilalmat a szóban forgó kereset útján védi, és amely területen a felperes – állítása szerint – értékesítéseinek csökkenését elszenvedte.


(1)  HL C 38., 2016.2.1.