14.11.2016   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 419/22


A Bíróság (hatodik tanács) 2016. szeptember 21-i ítélete (a Finanzgericht Baden-Württemberg [Németország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Peter Radgen, Lilian Radgen kontra Finanzamt Ettlingen

(C-478/15. sz. ügy) (1)

((Előzetes döntéshozatal - Adózás - Az egyrészről az Európai Közösség és tagállamai, másrészről a Svájci Államszövetség közötti, a személyek szabad mozgásáról szóló megállapodás - Egyenlő bánásmód - Jövedelemadó - A mellékfoglalkozásként, az Európai Unió valamely tagállamában vagy olyan államban székhellyel rendelkező közjogi jogi személy alkalmazásában végzett oktatói tevékenység során szerzett jövedelem adómentessége, amelyre alkalmazandó az Európai Gazdasági Térségről szóló, 1992. május 2-i megállapodás - Az ezen adómentességből a Svájcban székhellyel rendelkező közjogi jogi személy alkalmazásában végzett ilyen tevékenység során szerzett jövedelmeket kizáró tagállami szabályozás))

(2016/C 419/29)

Az eljárás nyelve: német

A kérdést előterjesztő bíróság

Finanzgericht Baden-Württemberg

Az alapeljárás felei

Felperesek: Peter Radgen, Lilian Radgen

Alperes: Finanzamt Ettlingen

Rendelkező rész

Az egyrészről az Európai Közösség és tagállamai, másrészről a Svájci Államszövetség közötti, a személyek szabad mozgásáról szóló, 1999. június 21-én Luxembourgban aláírt megállapodás munkavállalók közötti egyenlő bánásmódra vonatkozó rendelkezéseit úgy kell értelmezni, hogy azokkal ellentétesek az olyan tagállami jogszabályok, mint amilyenek az alapügyben szerepelnek, amelyek a teljes körű jövedelemadó-kötelezettséggel rendelkező, Svájcban letelepedett közjogi jogi személy alkalmazásában mellékfoglalkozás keretében munkavállalóként folytatott oktatói tevékenység gyakorlása érdekében szabad mozgáshoz való jogával élő belföldi állampolgár számára nem biztosítják az e munkavállalóként folytatott tevékenységből eredő jövedelemre kivetett adó alóli mentességet, jóllehet biztosítottak volna ilyen adómentességet, ha az említett tevékenységet az e tagállamban, valamely az Európai Unió másik tagállamában vagy egy olyan államban letelepedett közjogi jogi személy alkalmazásában folytatták volna, amelyben alkalmazandó az Európai Gazdasági Térség létrehozásáról szóló, 1992. május 2-i megállapodás.


(1)  HL C 16., 2016.1.18.