30.1.2017   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 30/9


A Bíróság (harmadik tanács) 2016. december 1-jei ítélete (a Juzgado de lo Social no 33 de Barcelona [Spanyolország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Mohamed Daouidi kontra Bootes Plus SL, Fondo de Garantía Salarial, Ministerio Fiscal

(C-395/15. sz. ügy) (1)

((Előzetes döntéshozatal - Szociálpolitika - 2000/78/EK irányelv - A foglalkoztatás és a munkavégzés során alkalmazott egyenlő bánásmód - 1–3. cikk - Fogyatékosságon alapuló bármely megkülönböztetés tilalma - A „fogyatékosság” fennállása - A „hosszan tartó fizikai, értelmi, szellemi vagy érzékszervi károsodás” fogalma - Az Európai Unió Alapjogi Chartája - 3., 15., 21., 30., 31., 34. és 35. cikk - A nemzeti jog értelmében határozatlan ideig átmenetileg munkaképtelen munkavállalóval szembeni felmondás))

(2017/C 030/08)

Az eljárás nyelve: spanyol

A kérdést előterjesztő bíróság

Juzgado de lo Social no 33 de Barcelona

Az alapeljárás felei

Felperes: Mohamed Daouidi

Alperesek: Bootes Plus SL, Fondo de Garantía Salarial, Ministerio Fiscal

Rendelkező rész

A foglalkoztatás és a munkavégzés során alkalmazott egyenlő bánásmód általános kereteinek létrehozásáról szóló, 2000. november 27-i 2000/78/EK tanácsi irányelvet úgy kell értelmezni, hogy:

az a tény, hogy az érintett személy munkahelyi baleset következtében a nemzeti jog értelmében átmenetileg – határozatlan ideig – munkaképtelen, önmagában véve nem jelenti azt, hogy alkalmasságának korlátozottsága az irányelvben foglalt, az Európai Közösség nevében a Tanács 2009. november 26-i 2010/48/EK határozatával jóváhagyott, a fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló ENSZ-egyezményre tekintettel értelmezett „fogyatékosság” fogalma értelmében „hosszan tartónak” minősíthető;

a korlátozottság „hosszan tartó” jellegének megállapítását lehetővé tevő valószínűsítő körülmények között szerepel az a tény, hogy az állítólagos hátrányos megkülönböztetés időpontjában nem látható előre, hogy az érintett személy károsodása rövid időn belül meg fog szűnni, vagy e munkaképtelenség az említett személy felépülése előtt jelentős ideig fennállhat, és

e „hosszan tartó” jelleg megvizsgálásával összefüggésben a kérdést előterjesztő bíróságnak a rendelkezésére álló objektív elemek összességére, és különösen ezen személy állapotára vonatkozó olyan dokumentumokra és igazolásokra kell támaszkodnia, amelyek az aktuális orvosi és tudományos ismereteken és adatokon alapulnak.


(1)  HL C 354., 2015.10.26.