3.7.2017   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 213/8


A Bíróság (harmadik tanács) 2017. május 4-i ítélete (a Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg Brussel [Belgium] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – a Luc Vanderborght elleni büntetőeljárás

(C-339/15. sz. ügy) (1)

((Előzetes döntéshozatal - EUMSZ 56. cikk - Szolgáltatásnyújtás szabadsága - Száj- és fogápolási szolgáltatások - Nemzeti szabályozás, amely abszolút jelleggel tiltja a száj- és fogápolási szolgáltatásokra vonatkozó reklámot - Határokon átnyúló elem megléte - A közegészség védelme - Arányosság - 2000/31/EK irányelv - Az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás - Weboldal útján közzétett reklám - Szabályozott szakma képviselője - Szakmai szabályok - 2005/29/EK irányelv - Tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok - Az egészségre vonatkozó nemzeti rendelkezések - A szabályozott szakmákra irányadó nemzeti rendelkezések))

(2017/C 213/07)

Az eljárás nyelve: holland

A kérdést előterjesztő bíróság

Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg Brussel

Az alap-büntetőeljárás résztvevője

Luc Vanderborght

Rendelkező rész

1)

A belső piacon az üzleti vállalkozások fogyasztókkal szemben folytatott tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatairól, valamint a 84/450/EGK tanácsi irányelv, a 97/7/EK, a 98/27/EK és a 2002/65/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvek, valamint a 2006/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról szóló, 2005. május 11-i 2005/29/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvet („Irányelv a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokról”) akként kell értelmezni, hogy azzal nem ellentétes az olyan nemzeti szabályozás, mint az alapügy tárgyát képező, amely a közegészséget és a fogorvosi szakma méltóságát egyrészt azzal védi, hogy általános és abszolút jelleggel tilt a száj- és fogápolási szolgáltatásokra vonatkozó minden reklámot, másrészt azzal, hogy bizonyos egyszerűségi követelményeket ír elő a fogorvosi rendelők hirdetőtáblái tekintetében.

2)

A belső piacon az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások, különösen az elektronikus kereskedelem, egyes jogi vonatkozásairól szóló, 2000. június 8-i 2000/31/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvet („Elektronikus kereskedelemről szóló irányelv”) akként kell értelmezni, hogy azzal ellentétes az olyan nemzeti szabályozás, mint az alapügy tárgyát képező, amely általános és abszolút jelleggel megtilt minden, száj- és fogápolási szolgáltatásokra vonatkozó reklámot, amennyiben e szabályozás tiltja az elektronikus kereskedelmi tájékoztatás minden formáját, ideértve az, egy fogorvos által létrehozott weboldal útján történő kereskedelmi tájékoztatást is.

3)

Az EUMSZ 56. cikket akként kell értelmezni, hogy azzal ellentétes egy olyan nemzeti szabályozás, mint az alapügy tárgyát képező, amely általános és abszolút jelleggel tilt a száj- és fogápolási szolgáltatásokra vonatkozó minden reklámot.


(1)  HL C 311., 2015.9.21.