15.12.2014   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 448/33


2014. október 9-én benyújtott kereset –Tweedale kontra EFSA

(T-716/14. sz. ügy)

(2014/C 448/42)

Az eljárás nyelve: angol

Felek

Felperes: Antony C. Tweedale (Brüsszel, Belgium) (képviselő: B. Kloostra ügyvéd)

Alperes: Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság

Kérelmek

A felperes azt kéri, hogy a Törvényszék:

állapítsa meg, hogy az EFSA a 2011. augusztus 10-i bizottsági határozatot érintően az Aarhusi Egyezményt, az 1049/2001/EK rendeletet és az 1367/2006/EK rendeletet megsértve járt el;

semmisítse meg az EFSA 2014. július 30-i határozatát;

az EFSA-t kötelezze az eljárás költségeinek a viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

Keresetének alátámasztása érdekében a felperes két jogalapra hivatkozik.

1.

Az első jogalap, amelynek keretében a felperes arra hivatkozik, hogy az EFSA a megtámadott határozat elfogadásával megsértette a 2005. február 17-i 2005/370/EK tanácsi határozattal (HL L 124, 1. o.) jóváhagyott, a környezeti ügyekben az információhoz való hozzáférésről, a nyilvánosságnak a döntéshozatalban történő részvételéről és az igazságszolgáltatáshoz való jog biztosításáról szóló, 1998. június 25-i ENSZ-egyezmény (a továbbiakban: Aarhusi Egyezmény) 4. cikkének (4) bekezdését, az Aarhusi Egyezmény rendelkezéseinek a közösségi intézményekre és szervekre való alkalmazásáról szóló, 2006. szeptember 6-i 1367/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 264, 13. o.) 6. cikkének (1) bekezdését, valamint az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság dokumentumaihoz való nyilvános hozzáférésről szóló, 2001. május 30–i 1049/2001/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 145., 43. o.; magyar nyelvű különkiadás 1. fejezet, 3. kötet, 331. o.) 4. cikkének (2) bekezdését. Az EFSA e rendelkezéseket megsértette azzal, hogy a megtámadott határozatban nem ismerte el annak a kötelezettségét, hogy a kérelmezett dokumentumokban foglalt, és a környezetbe való kibocsátásra vonatkozó információkat közölni.

2.

A második jogalap, amelynek keretében a felperes arra hivatkozik, hogy az EFSA a megtámadott határozat elfogadásával megsértette az 1049/2001/EK rendelet 4. cikkének (2) bekezdését, és azon kötelezettségét, amely szerint az 1049/2001/EK rendelet 4. cikkének (4) bekezdésében foglalt, megtagadásra vonatkozó indokot az Aarhusi Egyezmény 4. cikkének (4) bekezdése értelmében ezen Egyezménnyel összhangban kell értelmeznie.