1.12.2014   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 431/28


2014. július 4-én benyújtott kereset – Svédország kontra Bizottság

(T-521/14. sz. ügy)

(2014/C 431/50)

Az eljárás nyelve: svéd

Felek

Felperes: Svéd Királyság (képviselők: A. Falk és K. Sparrman)

Alperes: Európai Bizottság

Kérelmek

A felperes azt kéri, hogy a Törvényszék:

állapítsa meg, hogy az Európai Bizottság megsértette a biocid termékek forgalmazásáról és felhasználásáról szóló, 2012. május 22-i 528/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 5. cikkének (3) bekezdését, mivel nem fogadott el az endokrin rendszert károsító tulajdonságok tudományos kritériumainak meghatározására vonatkozó, felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat;

kötelezze a Bizottságot a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

A biocid rendelet (1) 5. cikkének (3) bekezdése értelmében a Bizottság 2013. december 13-ig felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogad el az endokrin rendszert károsító tulajdonságok tudományos kritériumainak meghatározására vonatkozóan. A felperes azzal érvel, hogy mivel a Bizottság nem fogadott el felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat, nem tette meg a jogszabály által kötelezően előírt intézkedéseket. A felperes felkérte arra a Bizottságot, hogy fogadjon el a biocid rendelet 5. cikke (3) bekezdése szerinti, felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat, a Bizottság a válaszában azonban, a felperes véleménye szerint, a felkérésről nem adott az EUMSZ 265. cikk második bekezdése értelmében vett állásfoglalást. A felperes azt állítja, hogy a Bizottság a kereset benyújtásáig sem fogadott el intézkedéseket annak érdekében, hogy a felrótt mulasztást orvosolja. A felperes véleménye szerint a Bizottság rendelkezésére állnak az endokrin rendszert károsító tulajdonságok tudományos kritériumainak meghatározásához szükséges adatok, az endokrin rendszert károsító tulajdonságok tudományos kritériumait meghatározó, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadásáig azonban a biocid rendelet 5. cikke (3) bekezdésének második és harmadik albekezdése értelmében vett kritériumokat kell alkalmazni.


(1)  A biocid termékek forgalmazásáról és felhasználásáról szóló, 2012. május 22-i 528/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 167., 1. o.).