8.9.2014   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 303/27


A Ráckevei Járásbíróság (Magyarország) által 2014. július 1-jén benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Banif Plus Bank Zrt. kontra Lantos Márton és Lantos Mártonné

(C-312/14. sz. ügy)

2014/C 303/34

Az eljárás nyelve: magyar

A kérdést előterjesztő bíróság

Ráckevei Járásbíróság

Az alapeljárás felei

Felperes: Banif Plus Bank Zrt.

Alperesek: Lantos Márton, Lantos Mártonné

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

1)

Pénzügyi eszköznek kell-e tekintetni a Tanács 2004/39/EK (1) irányelv 4. cikke (1) bekezdésének 2. pontjában (befektetési szolgáltatások és tevékenységek) és 17. pontjában (pénzügyi eszköz) valamint l. számú melléklete C. szakaszának 4 pontjában (deviza határidős ügylet, származtatott eszközök) foglalt meghatározások alapján, ha a devizaalapú kölcsönszerződés jogcímén forint átszámításával nyilvántartott devizával végzett folyósításkori azonnali és törlesztéskori határidős adásvételi (árfolyam-) ügyletet kínálnak az ügyfélnek, mely az ügyfelet illető kölcsönt a tőkepiac hatásaitól teszi függővé, azt kockáztatja (árfolyamkockázat)?

2)

Befektetési szolgáltatásnak vagy tevékenységének kell-e tekinteni a 2004/39/EK irányelv 4. cikke (1) bekezdésének 6. pontja (saját számlára kereskedés), valamint I. melléklete A szakaszának 3. pontja (sajátszámlás kereskedés) meghatározás alapján, ha a fenti első kérdésben foglalt pénzügyi eszközzel végeznek sajátszámlás kereskedési tevékenységet?

3)

Pénzügyi intézmény köteles-e elvégezni az irányelv 19. cikke (4) és (5) bekezdésében előírt megfelelőségi vizsgálatot arra is figyelemmel, hogy a deviza határidős ügylet (származtatott eszköz) pénzügyi eszközre vonatkozó befektetési szolgáltatást más pénzügyi termék (kölcsön) részeként kínálták, és a származtatott eszköz önmagában is összetett pénzügyi eszköz. Az irányelv 19. cikke (9) bekezdésének hatálya kizárható-e arra tekintettel, hogy mivel a kölcsönre és a pénzügyi eszközre vonatkozó ügyfélkockázatok alapvetően eltérnek, a származtatott eszközre vonatkozó ügyleti tartalom okán a megfelelőségi értékelés nélkülözhetetlennek mutatkozik?

4)

Az irányelv 19. cikke (4) és (5) bekezdésének megkerülése a bank és az ügyfél között létrejött kölcsönszerződés semmisségének a megállapítását vonja-e maga után?


(1)  Az Európai Parlament és a Tanács 2004/39/EK irányelve (2004. április 21.) a pénzügyi eszközök piacairól, a 85/611/EGK és a 93/6/EGK tanácsi irányelv, és a 2000/12/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv módosításáról, valamint a 93/22/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül heyezéséről; HL L 145., 1. o., magyar nyelvű különkiadás 6. fejezet 7. kötet 263. o.