8.9.2014   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 303/7


A Finanzgericht Hamburg (Németország) által 2014. május 12-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – DHL Hub Leipzig GmbH kontra Hauptzollamt Braunschweig

(C-228/14. sz. ügy)

2014/C 303/09

Az eljárás nyelve: német

A kérdést előterjesztő bíróság

Finanzgericht Hamburg

Az alapeljárás felei

Felperes: DHL Hub Leipzig GmbH

Alperes: Hauptzollamt Braunschweig

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés

A Vámkódexnek (1) a 2006/112/EK irányelv (2) rendelkezéseivel összefüggésben értelmezett 236. cikkének (1) bekezdése értelmében véve nem jogszabály szerintinek kell-e tekinteni az azon termékeket terhelő behozatali héát, amelyeket nem közösségi áruként vámfelügyelet alatt újraexportáltak, de amelyek tekintetében a Vámkódex 204. cikke szerinti kötelezettségszegés – a jelen ügyben: a közösségi külső árutovábbítási eljárásnak az árunak a harmadik országba való beléptetés előtt az illetékes vámhatóság elé állítása útján történő határidőn belüli elintézésének elmulasztása – miatt vámtartozás keletkezett, legalábbis abban az esetben, ha adósként olyan személynek kell megfizetnie a héát, akit anélkül terhelt a megszegett kötelezettség, hogy a termékek felett rendelkezési joggal rendelkezett volna?


(1)  A Közösségi Vámkódex létrehozásáról szóló, 1992. október 12-i 2913/92/EK tanácsi rendelet (HL L 302., 1. o.; magyar nyelvű különkiadás 2. fejezet, 4. kötet, 307. o.)

(2)  A közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló, 2006. november 28-i 2006/112/EK tanácsi irányelv (HL L 347., 1. o.)