8.9.2014   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 303/3


A Landesverwaltungsgericht Niederösterreich (Németország) által 2014. április 17-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Borealis Polyolefine GmbH kontra Bundesminister für Land-, Forst-, Umwelt und Wasserwirtschaft

(C-191/14. sz. ügy)

2014/C 303/06

Az eljárás nyelve: német

A kérdést előterjesztő bíróság

Landesverwaltungsgericht Niederösterreich

Az alapeljárás felei

Felperes: Borealis Polyolefine GmbH

Alperes: Bundesminister für Land-, Forst-, Umwelt und Wasserwirtschaft

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

1)

Érvénytelen-e a 2013/448/EU határozat (1), és sérti-e a 2003/87/EK irányelv (2) 10a. cikkének (5) bekezdését, amennyiben a 10a. cikk (5) bekezdésének a) és b) pontja szerinti számítás alapjából kizárja a 2003/87/EK irányelv I. melléklete alá tartozó létesítmények által termelt hulladékgázokkal összefüggő kibocsátásokat, illetve a 2003/87/EK irányelv I. melléklete alá tartozó létesítmények által felhasznált és kapcsolt energiatermelésű létesítményekből származó hőt, amely utóbbi létesítmények tekintetében a 2003/87/EK irányelv 10a. cikkének (1) bekezdése és 10a. cikkének (4) bekezdése, valamint a 2011/278/EU határozat (3) értelmében az ingyenes kiosztás megengedett?

2)

Érvénytelen-e a 2013/448/EU határozat, és sérti-e 2003/87/EK irányelv – önmagában és/vagy a 2003/87/EK irányelv 10a. cikkének (5) bekezdésével összefüggésben értelmezett – 3. cikkének e) és u) pontját, amennyiben úgy rendelkezik, hogy a – 2003/87/EK irányelv I. melléklete alá tartozó létesítmények által termelt – hulladékgázokkal összefüggő CO2-kibocsátások, illetve a 2003/87/EK irányelv I. melléklete alá tartozó létesítményekben felhasznált és kapcsolt energiatermelésű létesítményektől beszerzett hő „villamosenergia-termelők” kibocsátásainak tekintendők?

3)

Érvénytelen-e a 2013/448/EU határozat, és sérti-e 2003/87/EK irányelv céljait, amennyiben aszimmetriát teremt, mivel a hulladékgázok égetésével és a kapcsolt energiatermelés útján termelt hővel összefüggő kibocsátásokat kizárja a 10a. cikk (5) bekezdésének a) és b) pontja szerinti számítás alapjából, míg e kibocsátások vonatkozásában a 2003/87/EK irányelv 10a. cikkének (1) bekezdése és 10a. cikkének (4) bekezdése, valamint a 2011/278/EU határozat értelmében ingyenes kiosztásra kerülhet sor?

4)

Érvénytelen-e a 2011/278/EU határozat, és sérti-e az EUMSZ 290. cikket és a 2003/87/EK irányelv 10a. cikkének (5) bekezdését, amennyiben a 2011/278/EU határozat 15. cikkének (3) bekezdése akképpen módosítja a 2003/87/EK irányelv 10a. cikke (5) bekezdésének a) és b) pontját, hogy „a (3) bekezdés hatálya alá nem tartozó létesítmények[re]” való hivatkozást „a villamosenergia-termelőnek […] nem minősülő létesítmények[re]” való hivatkozással helyettesíti?

5)

Érvénytelen-e a 2013/448/EU határozat, és sérti-e a 2003/87/EK irányelv 23. cikkének (3) bekezdését, amennyiben e határozatot nem az 1999/468/EK tanácsi határozat 5a. cikkében és a 182/2011/EU rendelet 12. cikkében előírt, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárás alapján került elfogadásra?

6)

Úgy értelmezendő-e az Európai Unió Alapjogi Chartájának 17. cikke, hogy az kizárja az ingyenes kiosztások egy ágazatközi korrekciós tényező jogellenes kiszámítása alapján történő visszatartását?

7)

Úgy értelmezendő-e a 2003/87/EK irányelv – önmagában vagy a 2011/278/EU határozat 15. cikkének (3) bekezdésével összefüggésben értelmezett – 10a. cikkének (5) bekezdése, hogy az kizárja az olyan nemzeti jogszabály alkalmazását, amely valamely tagállamban az ingyenes kiosztásokra a 2013/448/EU határozat 4. cikkében és II. mellékletében rögzített, jogellenesen kiszámított egységes ágazatközi korrekciós tényező alkalmazását írja elő?

8)

Érvénytelen-e a 2013/448/EU határozat, és sérti-e a 2003/87/EK irányelv 10a. cikkének (5) bekezdését, amennyiben csak a 2008-tól a közösségi rendszerbe tartozó létesítményekből származó kibocsátásokat foglalja magában, és így kizárja az olyan tevékenységekkel összefüggő kibocsátásokat, amelyek 2008-tól a közösségi rendszerbe tartoztak (a 2003/87/EK irányelv módosított I. mellékletében szerepeltek), amennyiben e tevékenységekre olyan létesítményekben került sor, amelyek már 2008 előtt a közösségi rendszerbe tartoztak?

9)

Érvénytelen-e a 2013/448/EU határozat, és sérti-e a 2003/87/EK irányelv 10a. cikkének (5) bekezdését, amennyiben csak a 2013-tól a közösségi rendszerbe tartozó létesítményekből származó kibocsátásokat foglalja magában, és így kizárja az olyan tevékenységekkel összefüggő kibocsátásokat, amelyek 2013-tól a közösségi rendszerbe tartoztak (a 2003/87/EK irányelv módosított I. mellékletében szerepeltek), amennyiben e tevékenységekre olyan létesítményekben került sor, amelyek már 2013 előtt a közösségi rendszerbe tartoztak?


(1)  Az üvegházhatású gázok kibocsátási egységeinek a 2003/87/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 11. cikkének (3) bekezdésével összhangban történő átmeneti ingyenes kiosztását szolgáló nemzeti végrehajtási intézkedésekről szóló, 2013. szeptember 5-i bizottsági határozat (Hl L 240., 27. o.)

(2)  Az üvegházhatást okozó gázok kibocsátási egységei Közösségen belüli kereskedelmi rendszerének létrehozásáról és a 96/61/EK tanácsi irányelv módosításáról szóló, 2003. október 13-i európai parlamenti és tanácsi irányelv (HL L 275., 32. o.; magyar nyelvű különkiadás 15. fejezet, 7. kötet, 631. o.)

(3)  A kibocsátási egységekre vonatkozó harmonizált ingyenes kiosztás uniós szintű átmeneti szabályainak a 2003/87/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 10a. cikke értelmében történő meghatározásáról szóló, 2011. április 27-i bizottsági határozat (HL L 130., 1. o.)