24.6.2014   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 194/13


A Consiglio di Stato (Olaszország) által 2014. április 1-jén benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – AEEG kontra Antonella Bertazzi és társai

(C-152/14. sz. ügy)

2014/C 194/16

Az eljárás nyelve: olasz

A kérdést előterjesztő bíróság

Consiglio di Stato

Az alapeljárás felei

Felperes: Autorità per l’energia elettrica e il gas (AEEG)

Alperesek: Antonella Bertazzi, Annalise Colombo, Maria Valeria Contin, Angela Filippina Marasco, Guido Guissani, Lucia Lizzi, Fortuna Peranio

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

1)

Főszabályként – a változatlan és mind a határozott mind a határozatlan időre foglalkoztatott munkavállalók esetében teljesen azonos munkakörrel összefüggésben – az 1999/70/EK irányelv (1) 4. szakasza (4) bekezdésének megfelelőnek tekinthető–e az a nemzeti jogi rendelkezés (a 2008. évi 112. sz. törvényrendelet 75. cikkének (2) bekezdése), amely teljes egészében kizárja a független hatóságoknál határozott idejű munkaszerződés keretében megszerzett szolgálati idő figyelembevételét az érintett munkavállalók olyan kivételes véglegesítése esetében, amelyre a más alkalmazottak által teljesítendő szigorúbb nyilvános versenyvizsgával nem teljesen azonos, de a betöltendő munkakör ellátására való alkalmasság megállapítása vonatkozásában az olasz alkotmány 97. cikke (3) bekezdésében előírtaknak mindazonáltal megfelelő kiválasztási eljárás keretében kerül sor?

2)

a)

Amennyiben megállapítást nyer, hogy az említett szabályozás a szóban forgó, határozott időre foglalkoztatott munkavállalók esetében nem felel meg a közösségi elveknek, fennállhatnak–e olyan objektív okok, amelyek eltérést engednek az említett munkavállalókkal szembeni, a határozatlan időre foglalkoztatott munkavállalókkal szemben tanúsítottal egyenlő bánásmód alól valamely „szociálpolitikai célból”, amely a jelen esetben a véglegesített munkavállalóknak a közalkalmazotti jogviszony létesítéséhez szükséges nyilvános versenyvizsga általános szabálya (az alkotmány említett 97. cikkének (3) bekezdésében előírt – a törvényi kivételeket, úgy mint a jelen ügyben az egyszerű kiválasztási eljárás teljesítését lehetővé tevő kivételt nem érintő szabály) alapján már státuszban lévő munkavállalókéval megegyező besorolása elkerülésének szükségességét jelenti, valamint ezen okok – ahogy azt a Bíróság már a [C-393/11. sz. ügyben] 2013. március 7-én hozott végzésének 47. pontjában megállapította – az arányosság elve alapján fennállnak e abban az esetben, ha a határozott időre foglalkoztatott, majd véglegesített munkavállalók kizárólag személyre szabott, párhuzamosan nyújtandó és nem újraértékelhető személyi juttatást kapnak, és a fizetési fokozatokban történő további rendes előrehaladás, valamint a magasabb munkakör betöltésének lehetősége megszakad?

b)

Ellenkező esetben, amennyiben egyszer megállapításra került a meghatározott munkakörök betöltésére való alkalmasság, a munkakör megfelelő ellátására vonatkozóan a fizetési fokozat és a magasabb munkakör megállapítása érdekében elvégzett időszakos értékelések az előrelépés érdekében teljesítendő további vizsgával együtt anélkül helyreállíthatják-e a véglegesített és a nyilvános versenyvizsgát sikeresen teljesítő munkavállalók helyzete közötti megfelelő egyensúlyt, hogy az előbbiek tekintetében ki kellene zárni a szolgálati idő és a fizetési fokozat figyelembevételét (az utóbbiak számára ezáltal ugyanakkor semmilyen jelentős előnyt nem biztosítva az AEEG nél alkalmazott, korábbiakban leírt előrelépési rendszerben), ami azzal a következménnyel jár, hogy a jelen ügyben a különös helyzetben fennálló szóban forgó munkafeltételek tekintetében nem állnak fenn az 1999/70/EK irányelvtől való eltérést lehetővé tevő objektív okok az objektivitás és az átláthatóság előírt szempontja alapján?

3)

Mindenesetre, amint az levezethetőnek tűnik a 2013. március 7-én hozott végzés 47. és 54. pontjából, anélkül szükséges-e tehát minden esetben elismerni a korábban szerzett szolgálati idő figyelembevétele teljes kizárásának aránytalan és hátrányosan megkülönböztető jellegét (ami azzal a következménnyel jár, hogy az említett, releváns nemzeti szabályozás alkalmazását mellőzni kell), hogy megszűnne a versenyvizsgát sikeresen teljesítő munkavállalók helyzete védelmének elvárt követelménye, nem érintve a hatóság körültekintő értékelése keretében elfogadásra kerülő intézkedéseket („bónusz” vagy a versenyvizsgát sikeresen teljesítő munkavállalóknak nyújtott kivételes elismerés formájában, a magasabb munkakör betöltésére történő kiválasztás keretében, illetve más, a nemzeti hatóságoknak a saját szervezetük szervezésére vonatkozó mérlegelési jogkörébe tartozó eszközökkel)?


(1)  Az ESZSZ, az UNICE és a CEEP által a határozott ideig tartó munkaviszonyról kötött keretmegállapodásról szóló, 1999. június 28-i 1999/70/EK tanácsi irányelv (HL L 175., 43. o.; magyar nyelvű különkiadás 5. fejezet, 3. kötet, 368. o.)