10.6.2014   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 175/25


2014. március 21-én benyújtott kereset – Európai Bizottság kontra az Európai Unió Tanácsa

(C-133/14. sz. ügy)

2014/C 175/31

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: Európai Parlament (képviselők: R. Lyal, W. Mölls és D. Martin meghatalmazottak)

Alperes: az Európai Unió Tanácsa

Kereseti kérelmek

A felperes azt kéri, hogy a Bíróság:

semmisítse meg a 91/271/EGK és a 1999/74/EK tanácsi irányelv, valamint a 2000/60/EK, 2006/7/EK, 2006/25/EK és a 2011/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv Mayotte Európai Unióval kapcsolatos jogállásának változása miatt szükségessé váló módosításáról szóló, 2013. december 17-i 2013/64/EU tanácsi irányelvet (1);

a megfelelő jogalapokon nyugvó új irányelv hatálybalépéséig tartsa fenn a 2013/64/EU irányelv joghatásait;

az Európai Unió Tanácsát kötelezze a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

A Bizottság a 2013/64/EU irányelv megsemmisítését kéri, amelyet a Tanács az EUMSZ 349. cikk mint jogalap alapján fogadott el.

A Bizottság azt kifogásolja, hogy a Tanács azon javaslata ellenére elfogadta ezen irányelvet, hogy ágazati jogalapokra alapozza e jogi aktust, nevezetesen az EUMSZ 43. cikk (2) bekezdésére, 114. cikkre, 153. cikk (2) bekezdésére, 168. cikkre és 192. cikkének (1) bekezdésére.

A Bizottság úgy ítéli meg, hogy a megtámadott irányelv céljainak megfelelően az EUMSZ 349. cikk nem alkalmazható érvényesen jogalapként. Ez utóbbi EUMSZ 349. cikk csak akkor alkalmazható, ha az elsődleges jog legkülső régiókra való alkalmazásának elvétől való eltérésről van szó, amint azt az EUMSZ 355. cikk (1) bekezdése megállapítja. Márpedig a szóban forgó irányelv a Szerződésektől való eltérés nélkül mindössze másodlagos jogot fogad el a Mayotte jogállásának változása által kiváltott helyzet megoldása érdekében. Ezen értelmezést nem csak az EUMSZ 349. cikk szövege erősíti meg, hanem a Szerződés jogalapjainak rendszere, valamint e cikk történelmi eredete is.


(1)  HL L 353., 8. o.