10.6.2014   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 175/24


A Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (Litvánia) által 2014. március 17-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Sveda UAB kontra Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

(C-126/14. sz. ügy)

2014/C 175/29

Az eljárás nyelve: litván

A kérdést előterjesztő bíróság

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas

Az alapeljárás felei

Felperes: Sveda UAB

Alperes: Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

Érdekelt harmadik fél: Klaipėdos apskrities valstybinė mokesčių inspekcija

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés

Úgy kell-e értelmezni a közös hozzáadottérték-rendszerről szóló, 2006. november 28-i 2006/112/EK tanácsi irányelv (1)168. cikkét, hogy az feljogosítja az adóalanyt a szóban forgó ügyben szereplőkhöz hasonló, olyan gazdasági célokra szánt tárgyi eszközök előállítása vagy beszerzése után fizetett héa levonására, i. amelyeket közvetlenül a nyilvánosság általi térítésmentes igénybevételre szántak, de ii. amelyek olyan eszközöknek tekinthetők, amelyek célja a nyilvánosság olyan helyre vonzása, ahol az adóalany gazdasági tevékenység végzése közben termékértékesítést és/vagy szolgáltatásnyújtást tervez?


(1)  HL 2006. L 347., 1. o.