14.11.2016   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 419/6


A Bíróság (negyedik tanács) 2016. szeptember 15-i ítélete (a Niedersächsisches Finanzgericht [Németország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Senatex GmbH kontra Finanzamt Hannover-Nord

(C-518/14. sz. ügy) (1)

((Előzetes döntéshozatal - Közös hozzáadottértékadó-rendszer - 2006/112/EK irányelv - 167. cikk, a 178. cikk a) pontja, 179. cikk, és a 226. cikk 3. pontja - Az előzetesen felszámított adó levonása - Számlák kibocsátása adószám és héa-azonosítószám nélkül - A számlák ex tunc hatállyal történő kijavítását kizáró nemzeti szabályozás))

(2016/C 419/07)

Az eljárás nyelve: német

A kérdést előterjesztő bíróság

Niedersächsisches Finanzgericht

Az alapeljárás felei

Felperes: Senatex GmbH

Alperes: Finanzamt Hannover-Nord

Rendelkező rész

A közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló, 2006. november 28-i 2006/112/EK tanácsi irányelv 167. cikkét, 178. cikkének a) pontját, valamint 179. cikkét és 226. cikkének 3. pontját úgy kell értelmezni, hogy azokkal ellentétes az alapügyben szereplőhöz hasonló olyan nemzeti szabályozás, amelynek értelmében egy számlának egy kötelező elem, nevezetesen a hozzáadottérték-adó azonosítószám feltüntetésére irányuló kijavítása nem keletkeztet visszaható joghatásokat oly módon, hogy az ezen adó levonásához való, a kijavított számla jogcímén gyakorolt jog nem arra az évre vonatkozik, amelynek során e számlát eredetileg kiállították, hanem arra az évre, amelynek során azt kijavították.


(1)  HL C 34., 2015.2.2.