7.9.2015   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 294/6


A Bíróság (ötödik tanács) 2015. július 9-i ítélete – Európai Bizottság kontra Francia Köztársaság

(C-63/14. sz. ügy) (1)

((Tagállami kötelezettségszegés - Állami támogatások - Jogellenes és a belső piaccal összeegyeztethetetlen támogatás - Visszatéríttetési kötelezettség - Teljes lehetetlenség - Alapszolgáltatást kiegészítő szolgáltatás ellentételezése))

(2015/C 294/07)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: Európai Bizottság (képviselő: B. Stromsky meghatalmazott)

Alperes: Francia Köztársaság (képviselők: G. de Bergues, D. Colas, N. Rouam és J. Bousin meghatalmazottak)

Rendelkező rész

1)

A Francia Köztársaság – mivel az előírt határidőkön belül nem hozta meg az ahhoz szükséges intézkedéseket, hogy a Société Nationale Corse Méditerranée és a Compagnie Méridionale de Navigation javára Franciaország által nyújtott SA.22843 (2012/C) (korábbi 2012/NN) számú állami támogatásról szóló, 2013. május 2-i 2013/435/EU bizottsági határozat 2. cikkének (1) bekezdésében jogellenesnek és a belső piaccal összeegyeztethetetlennek minősített állami támogatásokat visszatéríttesse a Société nationale maritime Corse Méditerranée (SNCM) SA-val, mivel az előírt határidőkön belül nem szüntette meg a 2. cikk (1) bekezdésében említett támogatások folyósítását, és mivel az előírt határidőn belül nem tájékoztatta a Bizottságot az e határozatban foglaltaknak való megfelelés érdekében hozott intézkedésekről – nem teljesítette az EUMSZ 288. cikk negyedik bekezdéséből, valamint az említett határozat 3–5. cikkéből eredő kötelezettségeit.

2)

A Bíróság a Francia Köztársaságot kötelezi a költségek viselésére.


(1)  HL C 135., 2014.5.5.