15.6.2013   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 171/25


2013. május 6-án benyújtott kereset — Európai Bizottság kontra az Európai Unió Tanácsa

(C-248/13. sz. ügy)

2013/C 171/48

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: Európai Bizottság (képviselők: J. Currall, J.-P.Keppenne és D. Martin meghatalmazottak)

Alperes: az Európai Unió Tanácsa

Kereseti kérelmek

a Bíróság állapítsa meg, hogy a Tanács nem tett eleget a tisztviselők személyzeti szabályzatából eredő kötelezettségeinek, mivel nem fogadta el az Európai Unió tisztviselői és egyéb alkalmazottai díjazásának és nyugdíjának, valamint az azokra alkalmazott korrekciós együtthatóknak 2012. július 1-jétől kezdődő hatállyal történő kiigazításáról szóló tanácsi rendeletre vonatkozó bizottsági javaslatot;

a Tanácsot kötelezze a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

Jelen keresetében a felperes arra hivatkozik, hogy a Tanács jogellenesen tartózkodott a tisztviselők díjazásának és nyugdíjának a személyzeti szabályzat XI. mellékletének 3. cikke értelmében történő kiigazításáról szóló bizottsági javaslat elfogadásától, noha e cikk kötelező erejű rendelkezéseiből kitűnik, hogy az említett díjazás és nyugdíj kiigazítása automatikus eljárással történik, amelynek keretében a Tanácsnak nincs mérlegelési mozgástere. A fent hivatkozott rendelkezés kötelezővé teszi a Tanács számára a Bizottság javaslatának az adott év december 31-e előtt történő elfogadását. A Bizottság felrója a Tanácsnak, hogy ez utóbbi csupán annak megállapítására szorítkozott, hogy nem rendelkezik minősített többséggel egyrészt az illetmények kiigazítására, másrészt a személyzeti szabályzat XI. melléklete szerinti korrekciós együtthatókra vonatkozó bizottsági javaslat elfogadására. A felperes álláspontja szerint a Tanács valójában a Bizottság és a Parlament hatáskörét figyelmen kívül hagyva alkalmazta a XI. melléklet 10. cikkét, ráadásul indokolás nélkül. Így eljárva a Tanács nem csak a fent hivatkozott rendelkezéseket, de az intézmények közötti egyensúly elvét is megsértette, amely által hatáskörrel való visszaélést valósított meg.