23.2.2015   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 65/14


A Bíróság (ötödik tanács) 2014. december 18-i ítélete (a Consiglio di Stato [Olaszország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Azienda Ospedaliero-Universitaria di Careggi-Firenze kontra Data Medical Service Srl

(C-568/13. sz. ügy) (1)

((Előzetes döntéshozatal iránti kérelem - Szolgáltatásnyújtásra irányuló közbeszerzési szerződések - 92/50/EGK irányelv - 1. cikk, c) pont és 37. cikk - 2004/18/EK irányelv - 1. cikk, (8) bekezdés, első albekezdés és 55. cikk - A „szolgáltató” és a „gazdasági szereplő” fogalma - Közjogi egyetemi kórházi létesítmény - Jogi személyiséggel, valamint vállalkozói és szervezeti önállóssággal rendelkező létesítmény - Elsődlegesen nem nyereségszerzésre irányuló tevékenység - Egészségügyi szolgáltatások nyújtásának intézményi célkitűzése - Hasonló szolgáltatások piacon történő nyújtásának lehetősége - Jogosultság a közbeszerzési szerződés odaítélési eljárásában való részvételre))

(2015/C 065/19)

Az eljárás nyelve: olasz

A kérdést előterjesztő bíróság

Consiglio di Stato

Az alapeljárás felei

Felperes: Azienda Ospedaliero-Universitaria di Careggi-Firenze

Alperes: Data Medical Service Srl

Rendelkező rész

1)

A szolgáltatásnyújtásra irányuló közbeszerzési szerződések odaítélési eljárásainak összehangolásáról szóló, 1992. június 18-i 92/50/EGK tanácsi irányelv 1. cikkének c) pontjával ellentétes az olyan nemzeti szabályozás, amely az olyan közjogi kórházi létesítményt, mint az alapügyben szereplő létesítmény, a közbeszerzési eljárásokból annak gazdasági tevékenységet végző közjogi intézmény jellege miatt zárja ki, amennyiben e létesítmény intézményi és alapító okirat szerinti céljaival összhangban jogosult tevékenységet végezni a piacon.

2)

A 92/50 irányelv rendelkezéseit, különösen a szabad versenynek, a hátrányos megkülönböztetés tilalmának és az arányosságnak az ezen irányelv alapjául szolgáló általános elveit úgy kell értelmezni, hogy azokkal nem ellentétes az olyan nemzeti szabályozás, amely valamely, az alapügyben szereplőhöz hasonló, közbeszerzési eljárásban részt vevő közjogi kórházi létesítmény számára lehetővé teszi, hogy az általa kapott közfinanszírozásnak köszönhetően olyan ajánlatot nyújtson be, amellyel nem lehet versenyezni. Mindazonáltal az ajánlat kirívóan alacsony értékű ellenszolgáltatást tartalmazó jellegének az ezen irányelv 37. cikke alapján történő vizsgálata keretében az ajánlatkérő szerv ezen ajánlat elutasításának lehetősége vonatkozásában figyelembe veheti azt a közfinanszírozást, amelyben e létesítmény részesül.


(1)  HL C 52., 2014.2.22.